ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ:6ΤΓΛΩ9Ν-Ψ9Κ

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 53/2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 5/2019 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15ηη ) του μηνός Μαρτίου (3ου) του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2507/08-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
Στη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαοκτώ (18) μέλη:

Παρόντες Απόντες
1. Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος)
2. Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος
3. Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος
4. Σπυρίδων Ανδ. Τραχάνης
5. Αλέξιος Σπ. Ορδίτης
6. Άγγελος Σωτ. Διακάτος
7. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης
8. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
9. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος
10. Σπυρίδων Ιωαν. Δημόπουλος
11. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας
12. Ηλίας Χρ. Καμπέρος
13. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος
14. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης
15. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ
16. Γεώργιος Νικ. Παναγιωτόπουλος
17. Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος
18. Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος 1. Ξενοφώντας Ιωαν. Μπαχράς
2. Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς
3. Γεώργιος Κων. Παλαιολόγος
4. Χρήστος Ανδ. Σκάγιας
5. Πηνελόπη Αργ.Παναγιωτοπούλου
6. Χρήστος Νικ. Φιλιππόπουλος
7. Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός
8. Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης
9. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος

(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.)
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και παραβρέθηκαν οι κάτωθι:
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου, Αλισσού
2. Ανδρέας Κων. Σταθόπουλος Καραιΐκων
3. Κωνσταντίνος Δημ. Παρασκευόπουλος Κρίνου
4. ΒασίλειοςΓεωρ. Γκοτσόπουλος Φράγκα
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Αντώνιος Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας

Στη συνεδρίαση παρέστη ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.
Διευκρινήσεις:
• Προσήλθαν: κατά την διάρκεια των διευκρινήσεων – ερωτήσεων ο Δ.Σ. Χρήστος Σκάγιας, Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης και Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος
• Αποχώρησαν: μετά τις διευκρινήσεις – ερωτήσεις οι Δ.Σ. Γεώργιος Νικ. Παναγιωτόπουλος Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος και Βασίλειος Αριστ. Γκοτσόπουλος
• Απουσίαζε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος ο αντιδήμαρχος κος Ράθωσης Παναγιώτης.
• Εκτός Ημερήσιας Διάταξης τέθηκαν και συζητήθηκαν με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύο (2) θέματα.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και ο αντιδήμαρχος κος Δημόπουλος Σπυρίδων εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης περί: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Τα τμήματα των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έπειτα από Γνωμοδότηση των Τ.Κ και Δ.Κ. και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η διάθεση των χώρων που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, γίνεται βάσει των διατάξεων του Β.Δ. από 24-9/20-10-58 (άρθρ.13) όπως αντικ. με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 και συμπλ. με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4497/2017».
Ο Παρών κανονισμός ρυθμίζει:
1) Τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την οργάνωση των Κοινοχρήστων Χώρων της πόλεως της Κάτω Αχαΐας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας αλλά και των λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
2) Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας κ΄ λειτουργικότητας των Κοινοχρήστων Χώρων.
3) Την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και τη διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) στους κοινόχρηστους χώρους.
4) Τον καθορισμό των όρων κυκλοφορίας των πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και πλατείες.
5) Τις επιβαλλόμενες κυρώσεις σε παραβάτες, κ.λ.π.
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων των Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), της ΚΥΑ αριθ. Οικ. 16228/2017, του Ν. 4442/2016, και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.
Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από τις Γνωμοδοτήσεις των Τ.Κ ( όπου αυτές ανταποκρίθηκαν μετά από κάλεσμα από την αρμόδια υπηρεσία) και της Δ.Κ Κάτω Αχαΐας (απόφαση 4/2019) και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απόφαση 7/2019 ΕΠΖ), σας παραθέτουμε αντίγραφο σχεδίου Κανονισμού για την διαχείριση και λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Κ. Αχαΐας και των λοιπών Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων Γκοτσούλιας Διονύσιος, Κουνάβης Παναγιώτης, Θανόπουλος Αλέξιος και οι Δ.Σ. Καμπέρος Ηλίας και Ορλώφ Κυριάκος ψηφίζουν αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα για κάποιες αλλαγές που μπορεί να προκύψουν .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη: α΄) τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), β) τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, γ) τις διατάξεις του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ.Α’), και του Ν. 4442/2016, δ) τις διατάξεις του Π.Δ.12/2005(ΦΕΚ 10/18.01.2005 τ.Α’), ε) την ΚΥΑ αριθ. Οικ. 16228/2017, στ) την αριθ. 4/2019 απόφαση της Δ.Κ. Κάτω Αχαΐας, ζ) την αριθ. 7/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η) το σχέδιο Κανονισμού Διαχείρισης Κ.Χ του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
2019
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Περιεχόμενα Σελ. 1-3
Άρθρο 1: Γενικές Αρχές –Στόχοι …………………………………….Σελ. 3
Άρθρο 2: Ρύθμιση και Ισχύς Εφαρμογής Κανονισμού …… Σελ. 3-5
‘Αρθρο 3: Εννοιολογικές Διευκρινίσεις ………………………….Σελ. 5-7
Άρθρο 4 : Αρμόδια Όργανα ……………………………………………Σελ. 8
Άρθρο 5: Παραχώρηση χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων … Σελ. 8-12
Άρθρο 6: Παραχώρηση Κοινοχρήστου Χώρου για ανάπτυξη
Τραπεζοκαθισμάτων ……………………………………………………Σελ. 12-17
Άρθρο 7: Άσκηση Υπαίθριου Εμπορίου ……………………………Σελ. 17-18
Άρθρο 8: Στάση-Στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων…Σελ. 18-19
‘Αρθρο 9: Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων …………………Σελ. 19-20
Άρθρο 10: Ανέγερση Οικοδομών-Κατασκευή Έργων …… Σελ. 20-22
Άρθρο 11: Φορτο-εκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών,προσωρινή λειτουργία εργοταξίου……………………Σελ. 22-23
Άρθρο 12: Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα……………Σελ. 23-26
Άρθρο 13: Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Περίπτερα Σελ.26-27
Άρθρο 14: Αίτηση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εξοπλισμού Περιπτέρου…………………………………………………………………..Σελ. 27-28
Άρθρο 15: Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου σε λοιπά καταστήματα τοποθέτησης εμπορευμάτων ………………………………………………………………Σελ. 28
Άρθρο 16: Κινητά προστεγάσματα σε Πεζοδρόμια και Πεζόδρομους Σελ. 28
Άρθρο 17: Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους πλήν πεζοδρομίων και πεζοδρόμων ……………………………………………………………………………Σελ. 28-29
Άρθρο 18: Κυρώσεις κ΄ Πρόστιμα …………………………………………Σελ. 29
Άρθρο 19: Ζωήλατα Οχήματα ……………………………………………… Σελ. 29
Άρθρο 20: Υπαίθριες Αγορές –Υπαίθριες Δραστηριότητες. ……Σελ. 29-32
Άρθρο 21: Καρναβαλικές Εκδηλώσεις ……………………………………….Σελ. 32-33
Άρθρο 22: Υπαίθριες Δραστηριότητες με Ψυχαγωγικό, Καλλιτεχνικό ή Εκπαιδευτικό αντικείμενο (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΚΑΡΟΥΖΕΛ – ΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ –ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ-ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ Κ.Α. – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ) (Άρθρα 39 Ν. 4497/2017 Σελ. 33-34
‘Αρθρο 23: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (ΔΥΜΑΙΑ)…………………………..Σελ. 34
Άρθρο 24: Εκδηλώσεις «ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΚΤΑΣ» …………………………………Σελ. 34
Άρθρο 25: Θρησκευτικές Πανηγύρεις. ……………………………………… Σελ. 34
Άρθρο 26: Διαφημιστικές και Φωτεινές Επιγραφές. …………………Σελ. 34-37
Άρθρο 27: Λαϊκή Αγορά Κάτω Αχαϊας ………………………………………Σελ. 37 -38
Άρθρο 28: Τελικές Διατάξεις …………………………………………………… ..Σελ. 38

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία του περιβάλλοντος, η ποιότητα ζωής των πολιτών, η τουριστική ανάπτυξη του Δήμου μας, η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η επικρατούσα αυτή τη στιγμή γενικότερη κατάσταση στον Δήμο μας, και ύστερα από συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης, την Τεχνική Υπηρεσία, την Πολεοδομία και το Νομικό Σύμβουλο, την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, την Οικονομική Επιτροπή και την Αστυνομία,
Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας:
α) έχοντας επίγνωση των δυσχερειών στην καθημερινή κίνηση των πεζών, και δη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ηλικιωμένοι, παιδιά, άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή σοβαρά προβλήματα υγείας, εγκυμονούσες, συνοδοί βρεφικών αμαξιδίων κτλ.), που υπονομεύουν την ποιότητα ζωής, υγιεινής και ασφάλειας του συνόλου των συμπολιτών
συνειδητοποιώντας ότι η ακώλυτη κίνηση των πεζών αποτελεί ουσιώδη παράμετρο της
σύγχρονης αστικής κυκλοφοριακής οργάνωσης, επιβαλλόμενη από λόγους γενικότερου κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος,
γ) λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποτυπωθείσες στον εγκριθέντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Χάρτη των Δικαιωμάτων των Πεζών (1988), στην Διακήρυξη της Κοπεγχάγης (δίκτυο πόλεων χωρίς αυτοκίνητα, 1996) και στην Πράσινη Βίβλο για το Αστικό Περιβάλλον, τάσεις και αρχές τις οποίες ασπάζεται και, τέλος,
δ) σταθμίζοντας τα ιδιαίτερα, ειδικά και γενικά, γεωμορφολογικά, ιστορικά και τουριστικά χαρακτηριστικά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας προβαίνει στην θέσπιση του παρόντος Κανονισμού Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων (Πεζοδρόμων, Πεζοδρομίων και Πλατειών κ.λ.π. κοινοχρήστων χώρων) που κείνται εντός των ορίων της διοικητικής του επικράτειας.
Άρθρο 1ο
1. Γενικές αρχές- Στόχοι:
Ο παρών Κανονισμός αποσκοπεί:
1. Στην διασφάλιση ευχερών και ασφαλών συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς, οι οποίες συνάδουν με το πνεύμα των νέων προτύπων αστικής ανάπτυξης και στην ρύθμιση των χρήσεων των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.
2. Στην εμπέδωση μιας δημοκρατικότητας ερειδομένης στην ουσιαστική προάσπιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην άρση κάθε υποψίας κοινωνικού αποκλεισμού των προειρημένων ευάλωτων ομάδων, με την διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
3. Στην ευχερή προσπέλαση και τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων, στην εξυπηρέτηση λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και στην πρόληψη κινδύνων που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πεζοδρόμια κ.λπ.
4. Στην διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των πλατειών (λαμβανομένου υπόψη του Κ.Ο.Κ) σε Δημοτικές Ενότητες, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και στην ισορρο- πημένη οικονομική εκμετάλλευσή τους από τον Δήμο.
5. Στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στην τουριστική ανάπτυξη, την αύξηση των θέσεων εργασίας της πόλης, αλλά και στην αισθητική προστασία και βελτίωση των κοι- νόχρηστων χώρων.
6. Στην ανάδειξη του ιστορικού και εμπορικού χαρακτήρα των πλατειών και πεζοδρομημένων περιοχών και γενικότερα,
7. Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των φιλοξενούμενων στην πόλη μας πολιτών.
Άρθρο 2ο
Α. Ρύθμιση και Ισχύς Εφαρμογής Κανονισμού:
1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει για το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και, δη για τις πλατείες, τα πεζοδρόμια και τα χαρακτηρισμένα ως πεζοδρομημένα τμήματα οδών των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και αφορά:
Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλο σχετικό λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, την φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, την δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 του ΚΔΚ μπορούν να εκ- δίδονται από τους ΟΤΑ τοπικές κανονιστικές αποφάσεις και να καθορίζονται οι όροι για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.
3. Επί μέρους θέματα του παρόντος (λ.χ. περί καθορισμού των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων) ρυθμίζονται με Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3463/2006.
4. Οι διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν εφόσον δεν θίγουν τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (λ.χ. υγειονομικού περιεχομένου, περί δημοσίων έργων και χώρων,
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του Κτιριοδομικού Κανονισμού, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, των αρμοδιοτήτων αστυνόμευσης του Α.Τ. Κάτω Αχαΐας κτλ.).
5. Η αρμοδιότητα για την τήρηση και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή δια των αρμοδίων υπηρεσιών της .
Β. Σχετική νομοθεσία:
–Τά άρθρα 79 και 284 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006).
–Το Β.Δ. από 24-9/20-10-58 (άρθρο 13) περί: «Κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
–Του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/τ.Α΄/1980) περί : «Τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας, και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως σήμερα.
–Του Ν. 1043/1980.
–Του Ν.1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2881/13-06-2000 (ΦΕΚ 140Α΄).
–Την Απόφαση 52716/01 του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
–Το Ν.2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ. (άρθρα 34,47 και 48), κ΄ του Ν. 4530/2018 (νέος Κ.Ο.Κ.).
–Του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/τ.Α΄/1989).
–Του Ν.1900/1990 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/1990).
–Του Ν.1337/83 άρθρα 6 και 17 κ΄Ν.1512/1985.
–Του Π.Δ. 6/21-08-1998 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/1998).
–Ποινικός Κώδικας άρθρο 292 παρ. 1 κ΄άρθρο 458.
–Του Ν.3254/2004 (ΦΕΚ 137/τ.Α΄/2004).
–Την Κ.Υ.Α. αριθ. Οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/τ.Β΄/18-05-2017).
–Του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 30/τ.Α΄/07-12-2016).
–Του άρθρου 72 και 73 του Ν. 3852/2010 (Πρόγρ. Καλλικράτης).
–Του Ν. 2831/2000(τροπ. Του Ν.1577/85 Γ.Ο.Κ. κ΄άλλες διατάξεις).
–Του Ν. 2218/1994 – Ν.3254/2004.
–Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» κ΄ της Εγκυκλίου 01/2018 (πρωτ.37698-03/04/2018) Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 3ο
Εννοιολογικές Διευκρινίσεις:
1. Αστικός εξοπλισμός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες της δημοτικής αρχής όπως κάδοι απορριμμάτων και οι εσοχές για την τοποθέτησή τους, γλάστρες, ζώνες πρασίνου, ζαρντινιέρες, κολωνάκια, μπάρες, κιγκλιδώματα, στηθαία, στύλοι, φωτιστικά σώματα κτλ.
2. Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης: το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων, χωρίς κόμιστρο, και πραγμάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού.
3. Αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης: το αυτοκίνητο όχημα με το οποίο εκτελούνται μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων ή μεικτές με ολική ή μερική μίσθωση ή με κόμιστρο ανά επιβάτη.
4. Εμπόδια: γενικότερα ο αστικός, οδικός και επαγγελματικός εξοπλισμός ήτοι: δένδρα, στύλοι (φωτισμού, ηλεκτροδότησης, ηχητικής σήμανσης στους σηματοδότες κτλ.), καρτοτηλέφωνα, ταχυδρομικές θυρίδες, υπαίθριοι κατανεμητές τηλεφωνικών δικτύων (kvokafao) ή συναφείς εγκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφελείας, κρουνοί, διαφημιστικές πινακίδες ή εγκαταστάσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών, στάσεις λεωφορείων, κουβο κλια κτλ.
5. Επαγγελματικός εξοπλισμός: κάθε μορφή τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, σκιάστρων, προθηκών, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπηρετούν την πελατεία και λειτουργία των καταστημάτων, εγκαταστάσεις πρατηρίων βενζίνης, μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ.
6. Κατάστημα: ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση και, εν προκειμένω, μόνο στο ισόγειο όροφο. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και σε σχολεία, ιατρικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς κλπ.
7. Κατοικία: ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα.
8. Κοινόχρηστος χώρος: εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων (Ν. 1080/80), όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι: πλατείες, κήποι και χώροι πρασίνου, στοές, πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και το υπέδαφος αυτών κλπ.
9. Οδικός εξοπλισμός: ό,τι εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών π.χ. φανοστάτες, κολωνάκια, σφαίρες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κτλ.
10. Όχημα: το μηχανοκίνητο όχημα, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμούλκηση στις οδούς οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων.
11. Πεζοδρόμιο: το υπερυψωμένο ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.
12. Πεζόδρομος: οδός η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο – έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, ως και για οχήματα εφοδιασμού ή τροφοδοσίας (στις συγκεκριμένες ώρες που προ- βλέπονται στο άρθρο 9.3 του παρόντος κανονισμού) ή έκτακτης ανάγκης.
13. Ποδηλατόδρομος: οδός ή τμήμα οδού αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.
14. Στάθμευση: η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, πλην α) της ανάγκης να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.
15. Στάση: Η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων.
16. Υπαίθριο Εμπόριο: Η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο,
όπως η πώληση προϊόντων σε Λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς
και το πλανόδιο εμπόριο.
17. Στάσιμο Εμπόριο: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
18. Πλανόδιο Εμπόριο: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
19. Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου: Ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
20. Επαγγελματίας Πωλητής υπαίθριου εμπορίου: Το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο,, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
21. Λαϊκή Αγορά: Η υπαίθρια , μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για την διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιομηχανικών ειδών.
22. Εμποροπανήγυρις: Η Υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής Θρησκευτικού ή Επετειακού χαρακτήρα.
23. Κυριακάτικες Αγορές: Οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές, και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.
24. Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές Αγορές : Οι αγορές που λειτουργούν την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα και στις οποίες πωλούνται είδη που δικαιολογούνται από το χαρακτήρα των ημερών κατά τις οποίες διεξάγονται.
25. Κινητές Καντίνες: Οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161 τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
26. Φορητές εγκαταστάσεις έψησης :Οι φορητές εγκαταστάσεις για την Παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα, που σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161 τ.Β΄/2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας, εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
27. Λοιπές Οργανωμένες Αγορές: Υπαίθριες αγορές που διοργανώνονται στο πλαίσιο
Πολιτιστικής Εκδήλωσης.
28. Αγορές Καταναλωτών: Οι αγορές που διοργανώνονται με πρωτοβουλία πολιτών – καταναλωτών για την ανάπτυξη της καταναλωτικής συνείδησης και της αλληλεγγύης μεταξύ πολιτών, μετά από έγκριση των Δήμων, οι οποίοι παραχωρούν και τους χώρους διεξαγωγής των αγορών αυτών.
29. Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο: Τα Ψυχαγωγικά παιχνίδια, όπως ενδεικτικά, Λούνα Πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται και διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.
Άρθρο 4ο
Αρμόδια Όργανα:
Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:
α) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
β) Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τεχνικό ή Πολεοδομικό Τμήμα ανάλογα με την περίπτωση), που χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις ή «σύμφωνη γνώμη» για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης Κοινοχρήστου Χώρου ή διακοπής και παρεμπόδισης κυκλοφορία
γ) Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης.
δ) Η Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων (συγκροτούμενη από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, έναν υπάλληλο του ιδίου τμήματος, τον εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής (Πρόεδρο Δημοτικής ή Κοινοτικής Κοινότητας-κατά περίπτωση – με τους αναπληρωτές τους), με την συνδρομή εκπροσώπου της Τοπικής Αστυνομικής Αρχής – όπου απαιτείται.
ε) Η Οικονομική Επιτροπή, που επιλύει κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.
στ) Η Αστυνομία, που ελέγχει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με την συνδρομή κάθε άλλης συναρμόδιας Δημόσιας Αρχής.
Άρθρο 5ο
Α. Παραχώρηση χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων:
1. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η κατάληψη και χρήση κοινοχρήστων χώρων από κανένα (οργανισμό, σύλλογο, ιδιώτη κλπ.) για οιαδήποτε χρήση χωρίς άδεια από τον Δήμο.
2. Δεν επιτρέπεται η εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου από τον Δήμο για τοποθέτηση επαγγελματικού εξοπλισμού εάν δεν απομένει ελεύθερη από κάθε είδους εμπόδια, ζώνη όδευσης, πλάτους:
α) ενάμιση (1,50) μέτρου, τουλάχιστον, για την διέλευση πεζών κ΄ Α.Μ.Ε.Α. στα πεζοδρόμια και
β) δύο (2,00) μέτρων, τουλάχιστον, ένθεν και ένθεν του κεντρικού άξονα του πεζοδρόμου για την διέλευση των πεζών και των προβλεπομένων στο άρθρο 9 του παρόντος, οχημάτων.
γ) Γενικά ο παραχωρούμενος προς χρήση κοινόχρηστος χώρος ορίζεται πλευρικά από τις ορθές προβολές των ορίων των καταστημάτων και ειδικά κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2α,β του παρόντος άρθρου.
3. Κατ’ εξαίρεση, για περιπτώσεις υφισταμένων αστικών πεζοδρομίων το πλάτος της ζώνης αυτής είναι δυνατόν να μειωθεί στο ένα (1,00) μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια με μικρότερο πλάτος του ενός (1,00) μέτρου η ζώνη διέλευσης πεζών καταλαμβάνει όλο το πλάτος του πεζοδρομίου και δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ή διατήρηση οποιουδήποτε εμποδίου.
4. Υπάρχουσες εκμισθώσεις κοινοχρήστων χώρων, αντίθετες στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού, θα συνεχίσουν υφιστάμενες μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Αν τυχόν παραταθούν θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν στον παρόντα Κανονισμό.
5. Η οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου διενεργείται από την Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων. Μπορεί να γίνεται έμπροσθεν και προς την πλευρά του παρόδιου καταστήματος ή προς την πλευρά του δρόμου, όπου οι συνθήκες το επιβάλλουν, αλλά πάντοτε με γνώμονα την άνετη κίνηση των πεζών. Οι προορισμένοι για τη λειτουργία του καταστήματος διάδρομοι εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων προσμετρούνται ως κατάληψη.
6. Στους παραχωρούμενους προς χρήση κοινοχρήστους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων, όπως είναι τα είδη σκιασμού, οι ανθοδόχες κλπ., εφόσον αυτά αναφέρονται στην υποβληθείσα αίτηση, δεν αποκρύπτουν ή ενοχλούν σημαντικές οπτικές της πόλης ή απόψεις σημαντικών μνημείων, δεν φέρουν διαφημιστικά μηνύματα και προεγκριθούν από την Επιτροπή Αισθητικής. Τα πιο πάνω στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά (ως προς τον αριθμό, την θέση και το είδος) στην χορηγούμενη άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
7. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε διαφημιστική πινακίδα, αφίσα ή ανακοίνωση, μόνιμη κατασκευή, ή άλλη επέμβαση για την τοποθέτηση των ειδών επαγγελματικού εξοπλισμού σε
κοινόχρηστους χώρους. Γενικά η αφισοκόλληση επιτρέπεται μόνον σε ειδικά πλαίσια που θα τοποθετηθούν από τον Δήμο και απαγορεύεται σε οιουσδήποτε άλλους κοινόχρηστους χώρους, δημοτικούς στύλους κλπ.
8. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την σύμφωνη γνώμη (όπου απαιτείται) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δύναται να καθιερώσει κατά οδό ή πλατεία ειδικό (και χωρίς διαφημιστικά μηνύματα) τύπο τραπεζοκαθισμάτων και
λοιπού εξοπλισμού (σκιάστρων, ομπρελών κλπ) για λόγους αισθητικής και σεβασμού προς τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης.
9. Καταστήματα που έχουν ήδη ομπρέλες ή σκίαστρα χωρίς την σχετική προέγκριση, οφείλουν εντός ευλόγου προθεσμίας να συμμορφωθούν με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
10. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων φέρουν την ευθύνη για την πέραν του παραχωρούμενου αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από πελάτες τους καθώς και για την διαφορετική χρήση του από τους τελευταίους.
11. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των εργασιών καταστημάτων και επιτηδευματιών κάθε μορφής στους κοινόχρηστους χώρους (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων κτλ.). Επίσης, απαγορεύεται η έκθεση (λ.χ. εμπορευμάτων, κιβωτίων, βαρέων και επικίνδυνων αντικειμένων όπως μοτοποδηλάτων, οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, ηλεκτρικών συσκευών), σε χώρο πέραν του ενός (1) μέτρου από την οικοδομική γραμμή, και με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2α, β του παρόντος άρθρου, πλην των τραπεζοκαθισμάτων και των σκιαδίων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εξαίρεση αποτελούν μόνο τα καταστήματα τα πωλούντα τουριστικά είδη και έχοντα την δυνατότητα έκθεσης αντικειμένων που εξυπηρετούν την εμπορική τους δραστηριότητα και λειτουργία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
12. Σε κάθε περίπτωση η παραχώρηση άδειας χρήσης και ανάπτυξης επαγγελματικού εξοπλισμού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ανθυγιεινές εστίες ούτε κάθε είδους δυσμενείς παράγοντες και κίνδυνοι από ατυχήματα τόσο στον κοινόχρηστο όσο και στον περιβάλλοντα αυτόν χώρο.
13. Η μη συμμόρφωση με τα ως άνω επισύρει την επιβολή προστίμου (το ύψος του οποίου θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο) αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συμπεριφοράς. Το πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση επανάληψης και αφαιρείται προσωρινά για χρονικό διάστημα 20 ημερών η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου ενώ σε περίπτωση υποτροπής ανακαλείται οριστικά η ως άνω άδεια και απομακρύνονται τα αντικείμενα από τον Δήμο με δαπάνες του υπευθύνου. Κατόπιν τούτου, δεν χορηγείται στον παραβάτη άδεια χρήσης του ιδίου κοινοχρήστου χώρου.
Β. Χορήγηση άδειας – Διαδικασία παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων:
1. Τα τμήματα των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ορίζεται και σχετικό τέλος.
2. Το σχετικό τέλος για τα καταστήματα είναι ετήσιο και ορίζεται ανά τ.μ. ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και αναλόγως της ζώνης στην οποία κείται ο κοινόχρηστος χώρος, και λαμβάνεται με σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) του Δήμου, με διαφοροποίηση του τέλους από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες – το τέλος των οποίων ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 13 περιπτ. α και β παρ. 3 του Β.Δ. 24-9//20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004).
Η επιβολή του τέλους γίνεται ανεξάρτητα της διάρκειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (ΣτΕ 2666/1991 Τμ. Α΄).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το τέλος ορίζεται με Απόφαση του οικείου Συμβουλίου (άρθρ. 13 περ.γ΄παρ. 3 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958).
3. Καθορίζονται δύο ζώνες κοινοχρήστων χώρων: η Α΄ ζώνη περιλαμβάνει την περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κάτω Αχαΐας της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Δύμης (συμπεριλαμβανομένων όλων των οικισμών της), και η Β΄ ζώνη τις λοιπές Τοπικές Κοινότητες όλων των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (συμπεριλαμβανομένων όλων των οικισμών τους).
4. Το αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως της σχετικής αδείας και, άρα, προ της χρήσεως του κοινοχρήστου χώρου.
5. Η άδεια της παραχώρησης της χρήσης χορηγείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από το Δήμαρχο.
6. Η αίτηση χρήσης υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, σ΄ αυτήν θα αναφέρονται με σαφήνεια:
α) η διεύθυνση και το είδος της προοριζόμενης εκμετάλλευσης, ταυτόσημη με την δια- λαμβανόμενη στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος, β) η θέση, η έκταση και το είδος της αιτούμενης προς χρήση επιφανείας του κοινοχρήστου χώρου και γ) η διάρκεια αυτής δ) ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στον αιτούμενο κοινόχρηστο χώρο.
7. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται:
α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος, β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί, γ) τοπογραφική αποτύπωση εις τριπλούν θεωρημένη από μηχανικό, όπου θα εμφανίζεται η θέση του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων, των εισόδων και παραθύρων κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, καθώς και της θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης και η οποία ύστερα από επιτόπια εξέταση υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας θα θεωρείται για την ακρίβειά της. Σε περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης της χρήσης του ίδιου ακριβώς χώρου, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης χορήγησης, δ) ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης, ε) ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νόμιμης ρύθμισής τους (Δημοτική Ενημερότητα) και στ) εγκρίσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση από άλλες υπηρεσίες, όπως Αρχαιολογία, ΕΠΑΕ κτλ.
8. Η χορηγούμενη άδεια, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, έχει ισχύ έως το
τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους έκδοσής της. Με την λήξη της απομακρύνεται ο επαγ- γελματικός εξοπλισμός.
9. Αιτήσεις ανανέωσης αδειών υποβάλλονται από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους. Η άδεια ανανεώνεται ύστερα από επιτόπιο έλεγχο που διενεργείται από την Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων το αργότερο έως το τέλος Απριλίου, οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής του σχετικού τέλους. Κατά την ανανέωση της άδειας εξετάζεται ενδελεχώς αν επήλθαν τυχόν μεταβολές στην υφιστάμενη κατάσταση που υπαγορεύουν την ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσοστού της βάσει της προγενέστερης αδείας, χρησιμοποιουμένης επιφανείας κοινοχρήστου χώρου (λ.χ. μείωση του ποσοστού λόγω επιβάρυνσης με στοιχεία αστικού εξοπλισμού), και χωρίς να απαιτείται εκ νέου γνώμη της Αστυνομικής Αρχής (άρθρ. 13 παρ. 12 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958, όπως αντικ. από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
10. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής Αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι ή μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 ΔΚΚ) (Δημοτική Ενημερότητα).
Τρόποι παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων:
Οι Κοινόχρηστοι Χώροι παραχωρούνται:
α) Με Δημοπρασία , που διενεργείται σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81. Για κοινόχρηστους χώρους που δε βρίσκονται πρό καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση αυτών επιτρέπεται εφ΄όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευσή τους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων, (άρθρ. 13 παρ. 10 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως αντικ. από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).
β) Χωρίς Δημοπρασία, στις εξής περιπτώσεις:
1. για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή την προβολή τους (άρθρ.13 παρ. 10 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. απο το άρθρ. 3 του Ν. 1080/80).
2. για πρόσκαιρη χρήση κοινοχρήστων χώρων που δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, έως δέκα (10) μέρες αποκλειστικά για την διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής. Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται οι χώροι και ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινοχρήστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης (άρθρο 13 παρ. 10 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4483/17.
3. για Πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κ.λ.π.) που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80.
4. για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους
οικοδομούντες (άρθρ. 13 παρ. 3γ΄ του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80.
5. για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών,( άρθρ. 13 παρ.3γ΄ του Β.Δ/τος 24-9/20-10-1958, όπως αντικατ. από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80.
Άρθρο 6ο
α. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
Ειδικώτερα :
Α΄ Για την Δημοτική Κοινότητα(Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ –Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ –ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ :
1. Πεζόδρομοι:
Α1. Για τον Πεζόδρομο της Πλατεία Δημοκρατίας, καθορίζεται εδαφική ζώνη επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , βάθους μέχρι τριών (3) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
Α2. Για τους λοιπούς Πεζόδρομους (για τους προβλεπόμενους από το ισχύον σχέδιο Πόλεως Κάτω Αχαϊας-Δ.Ε. Δύμης πεζόδρομους και όσους επί πλέον έχουν καθορισθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις Α.Δ.Σ. έως σήμερα), καθορίζεται εδαφική ζώνη επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , βάθους μέχρι τριών (3) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
2. Πλατείες:
Για τη Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, οι Πλατείες :
Α.1. Για την Πλατεία Δημοκρατίας,(όπως προβλέπεται και αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Τοπογραφικό Διάγραμμα από Μάϊο 1998 της Μελέτης Ανάπλασης της Πλατείας) καθορίζεται εδαφική ζώνη επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , βάθους μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)[63/2010 Α.Δ.Σ.].
Α2. Για την Πλατεία Παπαγιαννοπούλου (όπως προβλέπεται από την υπ. αριθ. 59/21-03-2002 Μελέτη Ανάπλασης Πλατείας Παπαγιαννοπούλου του Δ.Δ. Κάτω Αχαΐας-Δήμου Δύμης, και αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ειδικότερα δε: Από την προβολή της προσόψεως του κτιρίου Κωστόπουλου Χρήστου στη συμβολή φλέμινγκ και Δεξαμενού (προς Δυσμάς) μέχρι που συναντά την προβολή της προσόψεως του κτιρίου Κολομπούνια (πρώην Γιούλη) και περαιτέρω προς νότον μέχρι την προβολή της προσόψεως του κτιρίου Αφων Θωμά(νυν Αλ. Βούρτση-Σπ. Δορβάνη) έως της συναντήσεως του χώρου αυτού με την οδό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου.
Ακολούθως επί της Ανατολικής πλευράς της Πλατείας Παπαγιαννοπούλου καθορίζεται –πέραν των αναλογούντων προσόψεων των κτιρίων που προβάλλονται σε αυτή, σε εδαφική ζώνη βάθους μέχρι και έξι (6) μέτρων

όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).[63/2010 Α.Δ.Σ.]
Α3. Για την Πλατεία Δύμης (Τσιγγάνικα), επί της νότιας πλευράς της Πλατείας- από τη συμβολή των οδών Π.Πύργου και Φορμίσκου προς δυσμάς έως της συμβολής των οδών Φορμίσκου και Οιβώτα και περαιτέρω επί της δυτικής πλευράς της Πλατείας συνεχομένου μέχρι την συμβολή με την οδό 28η Οκτωβρίου, στις προβολές των προσόψεων των ομόρων καταστημάτων και σε εδαφική ζώνη επί της Πλατείας βάθους μέχρι και δύο (2) μέτρων , όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.). [63/2010 Α.Δ.Σ.].
3. Πεζοδρόμια:
Για τη Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, τα Πεζοδρόμια :
Α1. Όλα τα Πεζοδρόμια , που έχουν πλάτος άνω του ενός και ημίσεος (1,5μ.) μέτρου- και για τα επί πλέον μέτρα του 1,5 μ, καθορίζεται ελάχιστα μέτρα βάθους ημίσεος μέτρου (0,5μ). εδαφική ζώνη πέραν των αναλογούντων προσόψεων των κτιρίων που προβάλλονται σε αυτή, όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).
Β΄ Για τις Τοπικές Κοινότητες(Τ.Κ.) των Δ.Ε. –ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, οι Πλατείες:
α) Πλατεία Τ.Κ. ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ –Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη επί του βόρειου τμήματος της Πλατείας επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , και σε βάθος μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (Α.Τ.Κ. 01/2015 και Ε.Π.Ζ. 72/2017)- σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αποτύπωσης του χώρου της Πλατείας που συνοδεύει την ως άνω απόφαση.
β) Πλατεία Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΛΙΣΣΟΥ –Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη επί του νότιου-ανατολικού τμήματος της Πλατείας επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , και σε βάθος μέχρι επτά (7) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (Α.Τ.Κ. 04/2016 και Α.Π.Ζ. 70/2017)- σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αποτύπωσης του χώρου της Πλατείας που συνοδεύει την ως άνω απόφαση.
γ) ) Πλατεία Τ.Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ –Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη περιμετρικά της Πλατείας μεταξύ της διερχομένης Δημοτικής Οδού Μαζαρακίου προς Ε.Ο. 33 και εκατέρωθεν αυτής επί της Πλατείας , αναλόγως των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων παραχωρείται η χρήση του 70% του αντιστοιχούντος στην προβολή του χώρου, το δε υπόλοιπο 30% του χώρου διατίθενται από το Δήμαρχο στους ίδιους εκμεταλλευτές εφόσον κατά την κρίση του δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του, και με βάθος :1) επί της βόρειας πλευράς του κοινόχρηστου χώρου (Πλατείας) μέγιστο βάθος 2,40μ., και 2) επί της νότιας πλευράς του κοινόχρηστου χώρου (Πλατείας) μέγιστο βάθος 2,40 και λόγω ανομοιομορφίας του, όπως απεικονίζεται στο συνημμένο σκαρίφημα-αφήνοντας υποχρεωτικά διάστημα 1,00μ. για την διέλευση των πεζών στην πλευρά της Πλατείας προς το δρόμο που την διασχίζει , σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αποτύπωσης του οικισμού που συνοδεύει την απόφαση, όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (Α.Τ.Κ. 01/2016 και Α.Π.Ζ. 95/2017).
δ) Πλατεία Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ –Δ.Ε. ΩΛΕΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη περιμετρικά της Πλατείας επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , και σε βάθος μέχρι τεσσάρων (4) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (Α.Τ.Κ. 02/2016 και Α.Π.Ζ. 73/2017)- σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αποτύπωσης του χώρου της Πλατείας που συνοδεύει την ως άνω απόφαση.
ε) Πλατεία Τ.Κ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ –Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΣΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη περιμετρικά της Πλατείας επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , και σε βάθος μέχρι δέκα (10) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) (Α.Τ.Κ. 01/2016 και Α.Π.Ζ. 71/2017)- σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα αποτύπωσης του χώρου της Πλατείας που συνοδεύει την ως άνω απόφαση.
Στ) Για όλες τις λοιπές Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Δύμης-Λαρίσσου-Ωλενίας και Μόβρης,(για τις οποίες αν και ενημερώθηκαν πολλές φορές και δεν έλαβαν σχετικές αποφάσεις)-και όπου υφίστανται Πλατείες:
καθορίζεται εδαφική ζώνη περιμετρικά των Πλατειών επί των προβολών των προσόψεων των καταστημάτων , και σε βάθος μέχρι τριών (3) μέτρων όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος .
ζ) Δημοτικός Χώρος (Προαύλιος χώρος Κοινοτικού Καταστήματος) Τ.Κ. ΑΛΙΣΣΟΥ–Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΊΑΣ:
καθορίζεται εδαφική ζώνη 35 τ.μ. και 35 τ.μ. αντίστοιχα(δύο τμήματα) νότια και δυτικά επί του δημοτικού χώρου (προαύλιος χώρος έμπροσθεν του τέως Κοινοτικού Καταστήματος ΑΛΙΣΣΟΥ) – με την διαδικασία του φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού – όπως απεικονίζεται από σχετικό τοπογραφικό σκαρίφημα που συνοδεύουν τις σχετικές αποφάσεις, όπου επιτρέπεται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Α.Τ.Κ. 02/2016 και Α.Π.Ζ. 24/2017), και ο χρόνος παραχώρησης θα καθορίζεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β. Καθορίζεται ζώνη διέλευσης των πεζών όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 2 α, β.
γ. Ο παραχωρούμενος στα καταστήματα κοινόχρηστος χώρος για την ανάπτυξη τραπε ζοκαθισμάτων, θα περιορίζεται πλευρικά από την ορθή προβολή των ορίων του καταστήματος.
δ. Σε περίπτωση που ζητείται κοινόχρηστος χώρος στην πρόσοψη των έναντι, των παραπλεύρων και των εν επαφή παρακειμένων καταστημάτων ή οικιών θα πρέπει να τηρούνται κάθε φορά οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, όπως η νομοθεσία ορίζει. Αν ιδιοκτήτης ή ιδιοκτήτες αρνούνται την συγκατάθεση απαιτείται επαρκής αιτιολόγηση της αρνήσεως. Αν η αιτιολόγηση κριθεί ανεπαρκής από την αρμόδια Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων, ο Δήμος προβαίνει στην παραχώρηση του διαθέσιμου κοινοχρήστου χώρου.
ε. Σε περιπτώσεις που ο πεζόδρομος εφάπτεται κοινοχρήστου χώρου, δύναται να επι- τραπεί επ’ αυτού η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από τα πέριξ καταστήματα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5Β §5 του παρόντος Κανονισμού.
στ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των πεζών σε
χώρο όχι λιγότερο από 2 μέτρα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περ. α και β΄του άρθρου 5 του παρόντος.
ζ. Πεζοδρόμια:
α. Σε πεζοδρόμια μικρότερα του ενός (1,00) μέτρου δεν δίνεται καμιά άδεια κατάληψης.
β. Σε πεζοδρόμια από 2 μέχρι 4 μέτρα, το πλάτος διέλευσης ορίζεται όχι λιγότερο του
1/2 του πεζοδρομίου και οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση, όχι λιγότερο του ενάμιση (1,50) μέτρου.
γ. Σε πεζοδρόμια άνω των 4 μέτρων το πλάτος διέλευσης ορίζεται όχι μικρότερο των δύο (2) μέτρων.
δ. Σε περίπτωση που υπάρχει προκήπιο, αυτό δεν προσμετράται στο πλάτος του πεζοδρομίου.
ε. Για την επέκταση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων στο πρόσωπο παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας καθώς και για την οριοθέτηση τους ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά για τους πεζοδρόμους.
στ. Πλατείες- λοιποί Κοινόχρηστοι χώροι.
Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:
–στις πλατείες , εφόσον έχει επιτραπεί η παραχώρησή τους με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διατίθενται σε εκμεταλλευόμενους καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, που προβάλλονται (δηλαδή έχουν πρόσοψη) στις πλατείες αυτές (παρ. 4 του άρθρ. 13 του Β. Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/1980)
Σε κάθε εκμεταλλευτή τέτοιου είδους καταστήματος, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 70% του χώρου που αντιστοιχεί στην προβολή του επί της πλατείας, το δε υπόλοιπο 30% παραχωρείται στους ίδιους εκμεταλλευτές, εφόσον με Απόφαση Δημάρχου κρίνεται ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήση του κοινοχρήστου χώρου (παρ. 5 του άρθρ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 3 του Ν. 1080/1980).
Η τυχόν παρεμβολή δρόμου (δημοτικής οδού ή δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου) μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας, δεν εμποδίζει την παραχώρηση σ΄αυτά κοινόχρηστου χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία.(ΣτΕ 2875/1988).
Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης συνεχόμενου κοινόχρηστου χώρου, εφόσον δεν θίγονται δικαιώματα άλλου δικαιούχου. Αν όμως οι δικαιούχοι χρήσης του χώρου είναι περισσότεροι του ενός, η χρήση του παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κ.λ.π.) (παρ. 4 του άρθρ. 13 του Β.Δ/τος της 24-09-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ.3 του Ν.1080/1980).
Σε περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται από δικαιούμενο ο κοινόχρηστος χώρος που του αναλογεί επί της πλατείας , μπορεί να παραχωρηθεί από το Δήμο σε όμορα μ΄αυτό καταστήματα, ανάλογα με την πρόσοψή τους,(παρ. 5 του άρθρ. 3 του Ν.1080/1980). Στις περιπτώσεις αυτές θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του δικαιούμενου, που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
α. Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά, σκιάδια, κ΄ φορητοί ανεμοφράκτες που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή – κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.
β. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, από την ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται από το Ν. 1337/83 «περί αυθαιρέτων κατασκευών» και θα επιβάλλονται πρόστιμα στους παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/21.8.1998 – Φ.Ε.Κ. 195Α, τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφόσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου – άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου – ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρ- θρο 6 του ίδιου Ν.1337/1983.
γ. Οι διάδρομοι που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη – πλήν του κεντρικού διαδρόμου από και προς το εσωτερικό του Καταστήματος.
δ. Σημειώνεται ρητά ότι στις περιόδους που η επιχείρηση παραμένει εκτός λειτουργίας απαγορεύεται η διατήρηση των τραπεζοκαθισμάτων, των ομπρελών και των ανθοδοχών στον κοινόχρηστο χώρο.
ε. Οι καταστηματάρχες υποχρεούνται να αποσύρουν ιδία φροντίδα τα τραπεζοκαθίσματα και να παραχωρούν στον Δήμο τους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες και πεζοδρόμους), για την οργάνωση εκδηλώσεων υπό την αιγίδα του Δήμου. Προς τούτο ειδοποιούνται εγγράφως από τον Δήμο δύο ημέρες πριν από την τέλεση της εκδήλωσης.
στ. Προ της εισόδου πολυκατοικίας ή κατοικίας δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκα- θισμάτων σε καμιά περίπτωση εκτός αν τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 1γ και εφόσον διασφαλίζεται προσπέλαση δύο (2) μέτρων τουλάχιστον στην είσοδο.
Άρθρο 7ο
Άσκηση υπαίθριου εμπορίου:
1. Δεν επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριας – στάσιμης ή πλανόδιας – εμπορικής δραστηριότητας χωρίς τη νόμιμη άδεια από το Δήμο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτής καθ’ υπέρβαση της παραχωρούμενης επιφανείας, ως και η παραμονή πλανόδιου πωλητή σε χώρο πέραν του χρονικού διαστήματος που διαρκεί η συναλλαγή.
2. Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 55 του Ν. 4497/2017 όπως αναλυτικά προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ1 του ως άνω νόμου, αναλόγως της βαρύτητας της παράνομης συμπεριφοράς.
3. Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται εφόσον ο παραγωγός έχει λάβει σχετική άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου υποβάλλοντας αίτηση στο Δήμο στα όρια του οποίου επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. Η Αίτηση υποβάλλεται στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού και ο Δήμος διενεργεί μία (1) ή περισσότερες φορές το χρόνο διαδικασία για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε προκαθορισμένες θέσεις στάσιμου εμπορίου, και ακολουθείται η κατανομή με βάση το Σύστημα Μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40, παρ. 1 άρθρου 41 και άρθρου 42 του Ν. 4497/2017.
4. Κατ΄εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος Δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης, άδειας κατάληψης χώρου για την διάθεση τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης (παρ. 8 άρθρο 40 Ν.4497/2017).
5. Επίσης κατ΄εξαίρεση για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται :α) μία (1) φορά το χρόνο άδειες σε άνεργους για «Παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων» με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες και β) εγκρίσεις για δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανοδίου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΝΤΙΝΑ και ΦΟΡΗΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΨΗΣΗΣ, με διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017 και της παρ. 1 περ. ΣΤ΄ του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017.
6. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 17 του Ν.4497/2017, μπορεί να αδειοδοτούνται για την πώληση «πρόχειρων γευμάτων», όπως κουλούρια, λουκουμάδες, κάστανα, καλαμπόκια (περ. 12 του άρθρου 40 του Ν. 4497/2017.
Η χορήγηση αδειών επαγγελματικών πωλητών στάσιμου εμπορίου γίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 20 του Ν. 4497/2017, της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4497/2017 και μετά την πλήρη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας κ΄ Ανάπτυξης, μέσω εγκύκλιου οδηγίας ή με απόφαση του ανωτέρω Υπουργείου και πρίν την πλήρη λειτουργία του ΟΠΣΠΑ (παρ. 4 άρθρο 59 του Ν.4497/2017).
Άρθρο 8ο
Στάση – Στάθμευση οχημάτων και μοτοποδηλάτων:
1. Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοποδηλάτων στους κοινόχρηστους χώρους και στις εξόδους αυτών, εξαιρουμένων των περιοριστικά αναφερομένων περιπτώσεων του επομένου άρθρου.
2. Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση των νομίμων θέσεων στάθμευσης των ιδιοκτησιών (σύμφωνα με την οικοδομική άδεια) γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δαπάνες των παροδίων ιδιοκτητών, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων και σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την απαιτούμενη διαμόρφωση του πεζοδρομίου.
3. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση από ιδιώτες παντός είδους εξοπλισμού για την δέσμευση θέσης στάσης ή στάθμευσης οχήματος.
4. Η μη τήρηση των ως άνω διατάξεων συνεπάγεται επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων του άρθρου 28 του Ν. 4530/2018 (νέος Κ.Ο.Κ.) και μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4 του ως άνω άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν ο Ν. 2696/1999, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, πλέον των δαπανών για την απομάκρυνση του εξοπλισμού.
Άρθρο 9ο
Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων:
1. Οι χώροι που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και πλατείες προορίζονται για την αποκλειστική χρήση των πεζών. Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. Μεταλλικά κινητά στοιχεία, εγκατεστημένα επί των εισόδων των πεζοδρόμων και συντηρούμενα από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στους δικαιούχους (παρόδιους κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής, Δημόσια Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Σωματείο ΤΑΧΙ, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας του Δήμου) οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι για την ορθή χρήση (άνοιγμα – κλείσιμο) των κινητών στοιχείων.
2. Στους πεζόδρομους επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όλο το 24ωρο η κυκλοφορία:
α) Για την αντιμετώπιση, και μόνον, περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης των οχημάτων παροχής Α΄ βοηθειών ή, περιλαμβανομένων των ΤΑΞΙ, μεταφοράς ασθενών, αναπήρων ή ανήμπορων υπερηλίκων, των απορριμματοφόρων του Δήμου, των οχημάτων της Δημοτικής και Δημόσιας Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, καθώς και νεκροφόρων.
β) Οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεως και εκσκαφών, μεταφοράς οικοδομικών υλικών κτλ. κατόπιν άδειας της Αστυνομίας.
γ) Οχημάτων ιδιωτικής χρήσεως κατοίκων της περιοχής, εφοδιασμένων με ειδικό σήμα τοποθετημένο σε εμφανές σημείο τους, για να σταθμεύουν σε νόμιμο ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης (εφόσον αυτό προβλέπεται από την οικοδομική άδεια του ιδιοκτήτη του χώρου) ή σε χώρο που θα καθορίζεται βάσει σχεδίου εγκεκριμένου αρμοδίως από τον Δήμο. Η θέση στάθμευσης (μία ανά οικογένεια και για μία πινακίδα κυκλοφορίας) θα αναγράφεται στο ειδικό σήμα. Οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης θα αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα προσκομιζόμενα στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου- Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας, που θα εκδίδει και το ειδικό σήμα .Οι νόμιμες θέσεις στάθμευσης θα αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα προσκομιζόμενα στο Αυτοτελές Τμήμα θα εκδίδει και το ειδικό σήμα.
3. Επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων εφοδιασμού και τροφοδοσίας καταστημάτων, βυτιοφόρων καυσίμων, χρηματαποστολών κτλ. μόνο κατά τις ώρες 6:00 – 8:30 και 14:30 – 17:00 των εργασίμων ημερών. Ο χρόνος παραμονής θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και η στάση θα πραγματοποιείται αποκλειστικώς εντός των ειδικά οριοθετημένων από τον Δήμο χώρων φορτοεκφόρτωσης επί του πεζοδρόμου, μη παρεμποδιζόμενης της τροφοδοσίας άλλων παροδίων καταστημάτων και της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των πεζών.
4. Η κίνηση στους πεζοδρόμους θα διεξάγεται με τους ακόλουθους όρους:
α) Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων δεν θα υπερβαίνει αυτήν των κυκλοφορούντων πεζών, οι οποίοι πάντοτε έχουν προτεραιότητα.
β) Δεν επιτρέπονται οι επί τόπου αναστροφές και η οπισθοπορεία των οχημάτων, εκτός εάν καθοδηγούνται από πεζό.
γ) Δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 7,50 τόνων, εκτός των οχημάτων αποκομιδής προϊόντων κατεδάφισης κτλ, μεταφοράς οικοσκευών, ετοίμου σκυροδέματος, των βυτιοφόρων καυσίμων και των απορριμματοφόρων.
δ) Η είσοδος και έξοδος των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την πλησιέστερη στο σημείο στάσης – στάθμευσης πρόσβαση του πεζοδρόμου.
ε) Δεν επιτρέπεται η κίνηση ποδηλάτων εκτός εάν στον πεζόδρομο οριοθετηθεί ειδικός ποδηλατόδρομος. Εξαιρείται η κίνηση των ανηλίκων ποδηλατών κάτω των 12 ετών.
στ) Για λόγους ασφαλείας κι εξυπηρέτησης της ανάγκης εξασφάλισης συνθηκών ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των πεζών η κυκλοφορία των οχημάτων διανομής εμπορευμάτων μπορεί να απαγορευθεί με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
η) Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, βάσει υπολογισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τις προκληθείσες ζημίες στον αστικό εξοπλισμό των κοινοχρήστων χώρων από την επ’ ωφελεία του κυκλοφορία και στάση – στάθμευση ιδιωτικής ή δημοσίας χρήσης οχήματος.
5. Η μη τήρηση των ως άνω διατάξεων συνεπάγεται επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων του άρθρου 28 του Ν. 4530/2018 (νέος Κ.Ο.Κ.) και μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4 του ως άνω άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν ο Ν. 2696/1999, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας.
Άρθρο 10ο
Ανέγερση οικοδομών – κατασκευή έργων
1. Σε κάθε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών απαιτείται οικοδομική άδεια οι αιτούντες την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων. Το ύψος της καθορίζεται από την Οικονομική Επιτροπή για κάθε περίπτωση, ανάλογα με την φύση των εργασιών που θα εκτελεσθούν και αποσκοπεί στην επαναφορά στην προτέρα κατάσταση του κοινοχρήστου χώρου και του εξοπλισμού του, σε περίπτωση φθορών, και εφόσον ο εκτελών τις εργασίες δεν προβεί σ’ αυτές μετά από σχετική πρόσκληση της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε τακτή προθεσμία, και μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση –έγκριση του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής και της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου.
2. Όταν πρόκειται να ανεγερθεί νέα οικοδομή επιτρέπεται η κατεδάφιση του υφισταμένου κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου με μηχανικά μέσα κατά τις ώρες 7:30 έως 14:30, εκτός εάν κατά την κρίση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών απαιτείται παράταση αυτών. Επίσης, εργασίες επισκευής ή ανακαίνισης οικιών και καταστημάτων και, γενικά, εργασίες που προκαλούν ηχητική όχληση θα πρέπει να γίνονται εκτός των ωρών κοινής ησυχίας. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος κάτοχος του ακινήτου, στο οποίο γίνονται οι παραπάνω εργασίες, μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας αυτών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου.
3. Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο προ αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,50 μέτρου από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος 2,50 μέτρων από τη στάθμη της οδού, με ανθεκτικό και αδιαπέραστο υλικό για την αποφυγή κινδύνου διασποράς, διαρροής ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών, αδρανών υλικών και αποβλήτων. Τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα π.χ. (είδος προστατευτικού υλικού) θα καθορίζονται μετά από άδεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβαίνει σε κάθε μέτρο προστασίας τους από κίνδυνο πτώσης υλικών, κίνδυνο από τροχοφόρα κτλ. από την πλημμελή εφαρμογή των προειρημένων προστατευτικών μέτρων. Όλες οι πραγματοποιούμενες εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη νόμιμης άδειας από τον Δήμο για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου η οποία θα πρέπει να υπάρχει στον χώρο του εργοταξίου μαζί με αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία Οικοδομικής Άδειας και την προβλεπόμενη από το νόμο πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία της έκδοσής της.
4. Επιβάλλεται στους υπευθύνους των έργων να εγκαθιστούν, κατόπιν άδειας από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κάδους περισυλλογής και αποκομιδής υλικών οικοδομής, ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της περιοχής και να μην οχλούνται οι διαβάτες και οι περίοικοι. Η άδεια θα ισχύει για προκαθορισμένο χρόνο ,ο οποίος μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής του μέσου χωρίς άδεια, πέραν των 5 ημερών, το μέσο απομακρύνεται με ευθύνη της Υπηρεσίας και η δαπάνη καταλογίζεται στους υπευθύνους.
5. Όταν οι εργασίες ανεγέρσεως νέας οικοδομής φθάσουν στο στάδιο περαίωσης του φέροντος οργανισμού του ισογείου και της πλάκας της οροφής τους, τότε το περίφραγμα θα αφαιρείται και αφού αποκατασταθεί πλήρως ο κοινόχρηστος χώρος από τυχόν φθορές θα τοποθετείται ικρίωμα ώστε να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από το κοινό όλου του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου μέχρι την οικοδομική γραμμή. Το ικρίωμα αυτό θα επενδύεται από ύψος, τουλάχιστον, 2,50 μέτρων με το ανωτέρω υλικό. Για χορήγηση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία.
6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας, τομής ή ανασκαφής του οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, και εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο απαιτείται Άδεια που χορηγείται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερομένου, το δε ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας- εφόσον ο Δήμος ή η Κοινότητα διαθέτει δική του Τεχνική Υπηρεσία και γνωμοδότηση-έγκριση του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής, ως και την αποκατάσταση της οδού στην αρχική της μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια- είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ιδιοκτήτη του ωφελουμένου ακινήτου.
7. Σε κάθε περίπτωση για την κατασκευή δημοσίων έργων από ιδιώτη ή Υπηρεσία Κοινής Ωφέλειας απαιτείται άδεια τομής ή άδεια διέλευσης βαρέων οχημάτων από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής και γνωμοδότηση- έγκριση του Αστυνομικού Τμήματος, ως αναφέρεται στον προηγούμενο άρθρο. Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων.
8. Η μη τήρηση των ανωτέρω επισύρει επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 28 του Ν. 4530/2018 (νέος Κ.Ο.Κ.) και μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4 του ως άνω άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν ο Ν. 2696/1999, καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα και οι Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, αναλόγως της βαρύτητας της παραβατικής συμπεριφοράς.
Άρθρο 11ο
Φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, προσωρινή λειτουργία εργοταξίου:
1. Οι προσωρινές άδειες διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων θα εκδίδονται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, υποβαλλομένης, τουλάχιστον, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου για την φορτοεκφόρτωση φορέα, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.
3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με δυνατότητα παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση.
4. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και του παρόντος.
5. Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς μηχανήματα έργων κτλ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 12 του ΚΟΚ και τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 1 του αρ. 292 του Ποινικού Κώδικα.
6. Στην αίτηση για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών και την προσωρινή λειτουργία εργοταξίου, θα επισυνάπτονται:
α) ισχύουσα άδεια λειτουργίας καταστήματος (εάν πρόκειται για κατάστημα),
β) φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που τυχόν έχει χορηγηθεί,
γ) τοπογραφικό σκαρίφημα της θέσης του καταστήματος, των παρακειμένων καταστημάτων και κατοικιών, του πλάτους της πρόσοψης του καταστήματος, του πλάτους του κοινοχρήστου χώρου και της οδού, της θέσης και των διαστάσεων του αιτουμένου χώρου κατάληψης, καθώς και φωτογραφίες των εισόδων και παραθύρων των παρακειμένων καταστημάτων και κατοικιών.
δ) ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης,
ε) ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς τον Δήμο ή νόμιμης ρύθμισής τους,
στ) ισχύουσα άδεια Οικοδομής ή άδεια μικροεπισκευών,
7. Ο Δήμος, τέλος, διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 12ο
Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα:
α) Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα ( παρ. 1 κ΄4 του άρθρου 39 του Ν. 4497/2017) [Για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας του Δήμου].
1. Οι προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων κτλ., εκδίδονται από το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης με σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται, τουλάχιστον, πέντε (5) ημέρες νωρίτερα, και εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τέλος.
2. Στην αίτηση αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία του φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση, ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης.
3. Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πενθήμερο με δυνατότητα ανανέωσης για μια φορά ακόμα. Στον ίδιο φορέα δεν θα χορηγούνται παραπάνω από τέσσερις (4) άδειες τον χρόνο.
4. Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές που θα τοποθετούν οι φορείς, πρέπει να είναι καλαίσθητες και οι διαστάσεις τους να μην είναι μεγαλύτερες από 1χ1,5 μ. Οι παραχωρούμενοι κοινόχρηστοι χώροι δεν θα υπερβαίνουν τους τρεις (3) την ίδια ημέρα.
5. Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται με την προϋπόθεση να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα, να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
6. Οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προβολή μηνυμάτων και απα- γορεύονται ρητά οι διαφημίσεις καθώς και η πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων.
7. Για την παραχώρηση σε κερδοσκοπικούς φορείς, σωματεία, φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα καταβάλλεται αντίτιμο, το οποίο θα καθορισθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Όλοι οι αναφερόμενοι φορείς- δια του υπογράφοντος την αίτηση εκπροσώπου του, αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια των χώρων και των θεατών, κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων, καθώς να φροντίσουν για την αποκατάσταση της καθαριότητας των χώρων μετά, και στις περιπτώσεις πρόκλησης ζημιών επωμίζεται το κόστος αποκατάστασης, και βεβαίως την εξασφάλιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας, που εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
9. Οι χώροι αυτοί θα προτείνονται αρχικά με Απόφαση της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και θα καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ισχύουν μέχρι τυχόν τροποποιήσεώς τους.
10. Εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους φορείς ή πολιτικά κόμματα με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις δια- τάξεις του Ν. 1491/84.
11. Σε Δημοτικές Κοινότητες, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χορηγείται σε ενδιαφερόμενους φορείς ή ιδιώτες (συλλόγους, ενοριακές επιτροπές, αθλητικούς συλλόγους κ.λ.π.) και με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Κοινότητας – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου, κοινόχρηστος χώρος για την διοργάνωση Θρησκευτικών ή άλλων εκδηλώσεων, με τιμή – που θα καθορισθεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
12. Σε Οικισμούς και Τοπικές Κοινότητες, με πληθυσμό λιγότερο των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χορηγείται σε ενδιαφερόμενους φορείς ή ιδιώτες (συλλόγους, ενοριακές επιτροπές, αθλητικούς συλλόγους κ.λ.π.) και με την σύμφωνη γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου ή του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου, κοινόχρηστος χώρος για την διοργάνωση Θρησκευτικών ή άλλων εκδηλώσεων, με τιμή – που θα καθορισθεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (εξαιρούνται οι μη κερδοσκοπικοί φορείς).
10. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων
Όροι κ΄ προϋποθέσεις χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων για την διενέργεια εκδηλώσεων :
Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μετά από σχετική αίτηση, μπορούν να διατίθενται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις του Δήμου, με δωρεάν παραχώρηση και κατά προτεραιότητα αιτημάτων : Σχολείων και μαθητών, Νομικών Προσώπων του Δήμου, των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, με την προϋπόθεση ότι κάθε Φορέας θα δραστηριοποιείται τοπικά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο κατά τις εκδηλώσεις.
β) Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τις συγκεντρώσεις πολιτικών κομμάτων ή δημοτικών παρατάξεων[Για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας του Δήμου].
Οι πεζόδρομοι και Πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων, με την υποχρέωση των φορέων-διοργανωτών, για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση, και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών, ως και την εξασφάλιση της έγκρισης διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας, που εκδίδεται από την οικεία Αστυνομική Αρχή.
γ) Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για εγκαίνια καταστημάτων Για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας του Δήμου].
Θα παραχωρούνται προσωρινές άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόμιο-πεζόδρομος-οδόστρωμα) για πραγματοποίηση εγκαινίων Καταστημάτων- Επιχειρήσεων μικρής διάρκειας και μέχρι δύο (2) ωρών, μετά από προηγούμενη έγκριση της οικείας Αστυνομικής Αρχής, αφού ληφθούν υπόψη και οι εισηγήσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων του Δήμου (Τοπική Κοινότητα-Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Δημοτικό Συμβούλιο) με την προϋπόθεση να μην δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες καταστημάτων και κατοικιών, όσο και στο κυκλοφοριακό. Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει την 22.00΄ώρα χειμερινή και 23.00΄ώρα θερινή –όπου ξεκινά η κοινή ησυχία.
δ) Χορήγηση άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για Διαφήμιση κ΄ Έκθεση Αυτοκινήτων.
Για όσους εμπορεύονται αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα) κ.λ.π. μηχανοκίνητα οχήματα για λογαριασμό δικό τους ή τρίτων και τα εκθέτουν σε κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, το τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα διενεργείται επί της Πλατείας Παπαγιαννοπούλου, της Πλατείας Δύμης, και επί του Ο.Τ. 80 (συμβολή των οδών Φλέμινγκ κ΄ Παυσανίου) στην Πόλη της Κάτω Αχαϊας.
13. Άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή άλλου πληρεξουσίου ατόμου από την αρμόδια Αστυνομική ή Δημοτική Αρχή. Με την αίτηση συνυποβάλλεται μεταξύ άλλων και Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου του οικείου Δήμου, εφόσον η Άδεια ζητείται για τέτοιο χώρο, το σχετικό τέλος καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης εκλογικών κέντρων και σε περίπτερα ή παρόμοιας φύσεως κατασκευές, ιδίως τροχόσπιτα, κιόσκια και τροχοβίλες που είναι εγκατεστημένες σε παραχωρηθέντες από τους οικείους ΟΤΑ κοινόχρηστους χώρους, χωρίς δικαίωμα χρήσης μεγαφώνων, καθώς και σε δημόσια κέντρα – ιδίως καφενεία και ζαχαροπλαστεία, εφόσον διακόπτουν την λειτουργία τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως εκλογικά κέντρα, ή έχει απαγορευθεί η λειτουργία τους ως δημοσίων κέντρων.
Η ανωτέρω απαγόρευση χρήσης μεγαφώνων ορίζεται και στην παρ. 3 της ΚΥΑ 51774/31-12-2014 (ΦΕΚ 23/τ.Β΄/13-01-2015, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, κάθε μορφής, σε περίπτερα ή άλλες κατασκευές, καθώς και σε τροχόσπιτα που θα τοποθετηθούν από τα κόμματα ή τους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων σε χώρους που θα παραχωρηθούν σε αυτούς από τους Δήμους, έστω και αν σε κάποιο από αυτά χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκλογικού κέντρου.
14. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 13ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα
Α. Το περίπτερο είναι ένα λειτουργικό και εξυπηρετικό στοιχείο του δημόσιου χώρου και συγχρόνως αποτελεί μια μακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα, προερχόμενη από συγκεκριμένες κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Ως εκ τούτου είναι ένα στοιχείο λαογραφίας, που αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωμία της ελληνικής πόλης και πρέπει να παραμείνει ως τέτοιο. Στην σύγχρονη κατάσταση των πόλεων ο παραδοσιακός χαρακτήρας του περιπτέρου αλλοιώνεται, μετατρέποντας την μικρή αυτή χαρακτηριστική κατασκευή σε ένα είδος «λυόμενου πολυκαταστήματος» που διασκορπίζει ανεξέλεγκτα τα εμπορεύματά του στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο, με ενοχλητικές επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης γενικότερα
Β. Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να αποκρύπτει οπτικές προς ιστορικά κτίρια, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά ιδρύματα, μνημεία και αγάλματα και γενικότερα να παρεμποδίζει την λειτουργία της πόλης και την ανάδειξη των πολιτιστικών της χαρακτηριστικών.
Γ. Η θέση των υπαρχόντων περιπτέρων επανεξετάζεται με γνώμονα την τήρηση των κριτηρίων της προηγουμένης παραγράφου. Σε περίπτωση που υπάρχον περίπτερο δεν καλύπτει έστω και μία από τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αποφασίζεται από τον Δήμο η μετακίνησή του σε άλλη γειτονική και συμβατή με τα πιο πάνω θέση, σε προθεσμία οριζόμενη με την ίδια απόφαση. Η εν λόγω διαδικασία επανεξέτασης της θέσης των περιπτέρων υλοποιείται από πενταμελή ειδική επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου και ολοκληρώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δ. α. Tο μέγιστο μήκος και μέγιστο πλάτος ενός περιπτέρου είναι 1,70 μ. χ 1,50 μ. – με επί πλέον προέκταση τέντας περιμετρικά κατά 1,50 μ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων και λοιπών στοιχείων που μεταβάλλουν τον επιτρεπόμενο τύπο και τις διαστάσεις του περιπτέρου.
β. Πέραν του πιο πάνω παραχωρούμενου κοινοχρήστου χώρου για την εγκατάσταση του κάθε περιπτέρου, χορηγείται από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος) και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ετήσια άδεια παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στην περίμετρο του περιπτέρου για εγκατάσταση των εξής:
– ενός δίθυρου ψυγείου αναψυκτικών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,10χ0,60
– ενός καταψύκτη παγωτών διαστάσεων κάτοψης μέχρι 1,35χ0,60 και
– μίας κατασκευής ραφιών πλάτους μέχρι 35 εκ., μήκους μέχρι 3.00μ. και ύψους μέχρι 1,00μ. για την τοποθέτηση περιοδικών και εφημερίδων. Όλα τα ανωτέρω [εφάπτονται μιας ή δύο το πολύ πλευρών του περιπτέρου] τοποθετούνται με την μία πλευρά τους σε επαφή με το σώμα του περιπτέρου και πέραν αυτών καμία άλλη σταθερή ή κινητή κατασκευή δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερικά του περιπτέρου.
γ. Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση από την Τ.Υ. και θα εκδίδεται άδεια με την σύμφωνη γνώμη της Αστυνομίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινοχρήστου χώρου.
δ. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά σε προθήκες καταστημάτων ή υπηρεσιών, θα διατίθενται (εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χώρος) 2,00 τ.μ. και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
5 του παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 14ο
Αίτηση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση εξοπλισμού περιπτέρου
Α. Οι χορηγούμενες άδειες είναι ετήσιες και οι αιτήσεις υποβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κάτω Αχαΐας . Η εξόφληση της άδειας γίνεται εντός του Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορά η κατάληψη, με την καταβολή εφάπαξ του ποσού στο Ταμείο του Δήμου. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά :
α. Άδεια λειτουργίας περιπτέρου από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ή το Δήμο.
β. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας περιπτέρου εξακολουθούν να ισχύουν.
γ. Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας κοινοχρήστου χώρου που είχε χορηγηθεί.
δ. Φωτογραφίες όλων των όψεων του περιπτέρου, υπογεγραμμένες από τον αιτούντα.
ε. Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί με ακριβή προσδι- ορισμό της θέσης και των διαστάσεων του κάθε είδους.
Στ. Άδεια πώλησης τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών- από την Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής της Περ/κής Ενότητας (Π.Ε.) του Νομού.
Β. Απαγορεύεται η αναγραφή διαφημίσεων σε όλα τα στοιχεία του περιπτέρου, καθώς και στον εμφανή εξοπλισμό (π.χ. ψυγεία, τέντες, κλπ.) .
Γ. Η στέγη του περιπτέρου επεκτείνεται μέχρι 1,50 μ. περιμετρικά του σώματος του περιπτέρου για λόγους προστασίας της κατασκευής από βροχή και ήλιο και το χαμηλότερο σημείο του ύψους της είναι τα 2.00 μ.
Δ. Τα περίπτερα έχουν ομοιόμορφη κατασκευή, η οποία πρέπει να είναι και να διατηρείται άρτια, ασφαλής και με προσεγμένες λεπτομέρειες τελειωμάτων και χρωματισμών, ώστε να προβάλουν την ενιαία χρήση τους και να αποτελούν χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της πόλης.
Ε. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας και με την σύμφωνη γνώμη (όπου απαιτείται) της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δύναται να καθιερώσει ειδικό τύπο περιπτέρων για λόγους αισθητικής και σεβασμού προς τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης.
ΣΤ. Για την εφαρμογή του προηγουμένου άρθρου ισχύουν μεταβατικές διατάξεις για την προσαρμογή των υφισταμένων περίπτερων στις πιο πάνω προδιαγραφές και ορίζεται διάστημα ενός έτους για την ανακατασκευή αυτών που λειτουργούν σήμερα στα όρια της Α΄ ζώνης.
Άρθρο 15ο
Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε λοιπά καταστήματα για τοποθέτηση εμπορευ- μάτων.
Παραχωρείται χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων μέχρι 1μ. πέραν της οικοδομικής γραμμής του καταστήματος σε πεζοδρόμια μεγαλύτερα των 2 μέτρων και κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 16ο
Κινητά Προστεγάσματα σε Πεζοδρόμια και Πεζοδρόμους.
α. Επιτρέπεται σε καταστήματα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους να κατασκευάζονται κινητά προστεγάσματα (τέντες), χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα τα ο- ποία να προεξέχουν το μέγιστο κατά ενάμιση μέτρο (1,50) σε οριζόντια προβολή από αυτό, σε απόσταση μικρότερη των 0,5 μ. από το ρείθρο του πεζοδρομίου, σε υποχρεωτικό ύψος τουλάχιστον τρία (3) μέτρα και σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γ.Ο.Κ.) και τις εγκρίσεις που απαιτούνται.
Άρθρο 17ο
Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων.
Στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, πλην πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, επιτρέπονται κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού (πέραν των όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος) σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία και μόνον με άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 18ο
Κυρώσεις: κ Πρόστιμα
Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται, επιπλέον, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κίνησης και στάθμευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ, για τις παραβάσεις που αφορούν θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων σύμφωνα με το Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα ό- πως αυτά συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα των παραβάσεων ισχύουν διοικητικές κυρώσεις που πηγάζουν από την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής προστίμων, ως και οι κυρώσεις του άρθρου 55 του Ν. 4497/2017 – όπως λεπτομερώς αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα ΙΓ1 του ως άνω νόμου. Εάν οι παραβάσεις άπτονται ποινικών αδικημάτων ισχύουν και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 19ο
Ζωήλατα οχήματα
Άδεια Κυκλοφορίας Ζωήλατου Οχήματος:
Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, μοτοποδήλατο, ή ζωήλατο όχημα να κυκλοφορεί οπουδήποτε στην Χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι αυτό άδεια κυκλοφορίας (παρ. 1 άρθρο 88 του Ν. 2696/1999).
Η Άδεια κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος χορηγείται από τους οικείους Δήμους στους οποίους θα κινείται το ζωήλατο όχημα.
Στην Άδεια Κυκλοφορίας προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια στην οποία θα ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα του ηνίοχου (άρθρο 1 ΦΕΚ 535/τ.Β΄/30-04-2002).
Άρθρο 20ο
Υπαίθριες Αγορές-Υπαίθριες Δραστηριότητες
α) Λαϊκές Αγορές (άρθρ. 27 Ν.4497/2017)
Στην Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ-Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) ΔΥΜΗΣ του Δήμου μας λειτουργεί ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ, η οποία πραγματοποιείται σε δύο (2) διαφορετικά σημεία της Πόλης :1)Στο Ανατολικό Τμήμα : Στην οδό ΦΛΕΜΙΝΓΚ μεταξύ των κάθετων προς αυτή οδών ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ και ΑΘΗΝΑΣ και επί της οδού ΑΧΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ από την κάθετη προς αυτή οδό ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ έως τους κάθετους παράδρομους, μεταξύ του Ο.Τ. 78 και Ο.Τ. 79 καθώς και στον παράδρομο που δημιουργείτε παραπλεύρως της ΦΛΕΜΙΝΓΚ (Ο.Τ. 79 έναντι Ο.Τ. 110, Ο.Τ. 78 έναντι Ο.Τ. 78Β΄) μία ημέρα την εβδομάδα κάθε Σάββατο και 2) Στο Δυτικό Τμήμα: Επί της οδού Αγίου Ιωάννου δέκα μέτρα μετά την διασταύρωσή της με την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού και μέχρι την κάθετη προς αυτή Φαιστού και επί της οδού Αθανασίου Διάκου μεταξύ των κάθετων προς αυτή οδών Μπακουλοπούλου και Αράτου (30/2015 Α.Δ.Σ.), ,και εκ περιτροπής ανά τρείς (3) μήνες αρχής γενομένης την 14/03/2015 από το δυτικό τμήμα της πόλης – όπως αποτυπώνονται σε συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.
β) Αγορές Καταναλωτών (άρθρ. 37 Ν. 4497/2017)
Σκοπός των αγορών των καταναλωτών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασής τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων. Οι αγορές αυτές διοργανώνονται, μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, που αναγράφονται στην παράγραφο 2 και η λειτουργία τους εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των Δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς. Πέραν της ονομασίας του τίτλου του παρόντος, οι αγορές αυτές μπορούν να χαρακτηρίζονται και με ονομασία της επιλογής των φορέων καταναλωτών-πολιτών, η οποία παραπέμπει ευθέως στους ανωτέρω σκοπούς των αγορών αυτών.
Για τη διενέργεια των αγορών του παρόντος οι Δήμοι εγκρίνουν την διοργάνωση αγορών σε ενώσεις καταναλωτών του άρθρου 10 του Ν. 2251/1994, σε συνεταιρισμούς καταναλωτών, καθώς και σε συλλογικούς φορείς πολιτών-καταναλωτών με νομική υπόσταση.
γ) Εμποροπανηγύρεις (άρθρ. 38 Ν. 4497/2017)
1. Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος (Εμποροπανηγύρεις επ΄ευκαιρία Θρησκευτικών ή Επετειακών Εμποροπανηγύρεων) λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Α΄114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια Απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πολιτών, τα καταβαλλόμενα τέλη και τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
2. Η διάρκεια λειτουργίας των Θρησκευτικών και Επετειακών Εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκέσουν μέχρι επτά (7) ημέρες.
3. Στην περιοχή του Δήμου μας λειτουργούν οι κάτωθι Εμποροπανηγύρεις :
—- Η Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ : που τελείται μία φορά το χρόνο κατά την Θρησκευτική Εορτή του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στις 14 Σεπτεμβρίου, στην Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ-Δ.Ε.ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και μπορεί να διαρκέσει μέχρι επτά (7) ημέρες, όπως αυτό καθορίζεται πάντα με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
Η Εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, επί των οδών Φλέμινγκ (από τη συμβολή της με την οδό Αθηνάς έως την συμβολή της με την οδό Παυσανίου), στην πάροδο δυτικά των οικοδομικών τετραγώνων 78Β΄και 110 (προς την οδό Φλέμινγκ) στην οδό Παυσανίου με την συμβολή της οδού Φιλοποίμενος και Ασημακοπούλου, (νότια των οικοδομικών τετραγώνων 80 και 110- μία πλευρά) της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κάτω Αχαΐας, της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , και σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος (Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας – και όπως αποτυπώνεται σε συνημμένο σχετικό διάγραμμα).
Στις αγορές του παρόντος , συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, και δεν είναι δικαιούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν «Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας». Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών.
Λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης θα αναφέρονται σε άλλη Κανονιστική Απόφαση που θα αφορά μόνο την συγκεκριμένη .
—Η Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ: που τελείται μία φορά το χρόνο κατά την Θρησκευτική Εορτή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ στις 10 Μαΐου, στην Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ-Δ.Ε.ΛΑΡΙΣΣΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ και μπορεί να διαρκέσει μέχρι πέντε(5) ημέρες, όπως αυτό έχει καθοριστεί με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και όπως αναλυτικά περιγράφεται στον από 08/02/2017 Κανονισμό Λειτουργίας της ανωτέρω Εμποροπανήγυρης.
Η Εμποροπανήγυρη διεξάγεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (πλάτωμα στην περιοχή της Ιεράς Μονής ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ) και ειδικότερα όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 53/2017 και έχει λάβει ημερομηνία σύνταξης 08/02/2017.
Στις αγορές του παρόντος , συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, και δεν είναι δικαιούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν «Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας». Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών.
Λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης αναφέρονται στην αναφερόμενη Κανονιστική Απόφαση .
δ) Κυριακάτικες Αγορές (άρθρ. 38 Ν.4497/2017)
Την παρούσα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί καμία Κυριακάτικη Αγορά. Μπορεί να λειτουργήσει υπαίθρια αγορά αυτού του είδους με λήψη σχετικής απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Α΄114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια Απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισμός λειτουργίας της αγοράς αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πολιτών, τα καταβαλλόμενα τέλη και τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς (Κανονιστική Απόφαση).
δ)Χριστουγεννιάτικες Αγορές (άρθρ. 38 Ν. 4497/2017
Στην Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) Κάτω Αχαϊας-Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.)-Δήμου Δυτικής Αχαΐας υπάρχει και λειτουργεί Χριστουγεννιάτικη Αγορά σύμφωνα με την υπ. αριθ. 186/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) (Κανονιστική Απόφαση), ως και την όμοια υπ. αριθ. 272/2018 Α.Δ.Σ. και την με αριθ. 249/2018 όμοια Α.Δ.Σ., που τελείται κατά την Χριστουγεννιάτικη περίοδο για το χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) συναπτών ημερών, και συγκεκριμένα ο χρόνος λειτουργίας της θα καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο- κατ΄έτος, και έχει την ονομασία «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ».
Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά διεξάγεται στον χώρο της Πλατείας Παπαγιαννοπούλου της Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Κάτω Αχαϊας-Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.)-Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 186/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στις αγορές του παρόντος , συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά, και δεν είναι δικαιούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν «Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας». Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερομένων πωλητών.
Λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία της Εμποροπανήγυρης αναφέρονται στην ως άνω αναφερόμενη Κανονιστική Απόφαση .
ε) Πασχαλινές Αγορές (άρθρ. 38 Ν.4497/2017)
Την παρούσα στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας δεν υφίσταται και δεν λειτουργεί καμία Πασχαλινή Αγορά. Μπορεί να λειτουργήσει υπαίθρια αγορά αυτού του είδους με λήψη σχετικής απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 (Α΄114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια Απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισμός λειτουργίας της αγοράς αυτής, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πολιτών, τα καταβαλλόμενα τέλη και τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς (Κανονιστική Απόφαση).
Άρθρο 21ο
Καρναβαλικές Εκδηλώσεις
Στο ευρύτερο πλαίσιο των Λαογραφικών Εορτών (ενταγμένων στα «ΔΥΜΑΙΑ») διοργανώνεται πλήθος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, συναυλιών και εκθέσεων- Καρναβαλικά Δρώμενα στην Πόλη της Κάτω Αχαΐας (Έναρξη Αχαγιώτικου Καρναβαλιού-Συναυλία, Καρναβάλι των μικρών-Παρέλαση μικρών Καρναβαλιστών-Αποκριάτικο Πάρτυ, Μεγάλη Παρέλαση, Ετήσιος Αποκριάτικος χορός) με άρματα του Δήμου και τα πληρώματα πολλών συμμετεχόντων, επί των οδών Αποστόλου Ανδρέα-Π.Πύργου-Αθηνάς-Φλέμινγκ, με κατάληξη την Πλατεία Δημοκρατίας για «Λαϊκό Γλέντι», όπως κάθε φορά θα καθορίζονται με ετήσιες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.).
Άρθρο 22ο
Υπαίθριες Δραστηριότητες με Ψυχαγωγικό, Καλλιτεχνικό ή Εκπαιδευτικό αντικείμενο (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ-ΚΑΡΟΥΖΕΛ –ΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ- ΤΣΙΡΚΟ- ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ- ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ Κ.Α.-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ΄ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ) (Άρθρ. 39 Ν.4497/2017)
Για την άσκηση Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά : ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΠΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως Εμπορικές Δραστηριότητες σε Εξωτερικούς Χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» είναι οι Δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στην δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν οι περιπτώσεις α΄,γ΄,δ΄,ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 12/2005 (Α΄10).
Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας.
Στην Δημοτική Κοινότητα (Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΊΑΣ-Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.).ΔΥΜΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ λειτουργούν :
α) Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες (ΚΑΡΟΥΖΕΛ διαστάσεων 11μ.Χ11μ. κ,λ.π. παρεμφερείς δραστηριότητες) κατά την διάρκεια λειτουργίας της ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ) επί της Πλατείας Παπαγιαννοπούλου , κατ΄εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 80 και 81 Ν.3463/06 και άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ.12/2005, και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 186/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως και την όμοια υπ. αριθ. 272/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.).
β) Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, ΚΑΡΟΥΖΕΛ, ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ, ΤΣΙΡΚΟ κ.λ.π. συναφών δραστηριοτήτων) , προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο Ο.Τ. 80 (επί της συμβολής των οδών Φλέμινγκ κ΄Παυσανίου), κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Τιμίου Σταυρού (12-16/09).
Άρθρο 23ο
«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις (ΔΥΜΑΙΑ)»
Όπως αυτές καθορίζονται κατ΄ έτος και διενεργούνται υπό την επίβλεψη του Δήμου, και αφορούν όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου, κατ΄έτος.
Άρθρο 24ο
«Εκδηλώσεις ΛΕΥΚΗΣ ΝΥΚΤΑΣ»
Συν-διοργάνωση του Δήμου Δυτικής Αχαϊας με τον Εμπορικό Σύλλογο Δύμης, που καθορίζουν τον χρόνο διενέργειας κ.λ.π. λεπτομέρειες, περιέχει Μουσικοχορευτικά σχήματα, Αθλητικά και Πολιτιστικά Δρώμενα, διεξάγεται δε στους χώρους ανάπλασης του Εμπορικού Κέντρου της Πόλεως της (Δ.Κ.) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ-Δ.Ε. ΔΥΜΗΣ- ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ κατ΄ έτος, με σχετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας.
Άρθρο 25ο
Θρησκευτικές Πανηγύρεις
Πέραν των Θρησκευτικών Πανηγύρεων Του ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ της Δ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ και του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ –Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ που υπάρχουν ξεχωριστές Κανονιστικές Αποφάσεις, για τις λοιπές Θρησκευτικές Πανηγύρεις των Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Κ.) των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) του Δήμου μας, διενεργούνται κατ΄ έτος, και κατά ημερομηνία καθορισθέντων Θρησκευτικών Πανηγύρεων –ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα και με σχετική απόφαση Τοπικής Κοινότητας-Ποιότητας Ζωής κ΄Δημοτικού Συμβουλίου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρθρο 26ο
Διαφημιστικές και Φωτεινές Επιγραφές
Απαγορεύονται οι διαφημιστικές και φωτεινές επιγραφές επάνω στο χώρο της Πλατείας καθώς και στο οδόστρωμα (Ν.2946/2001).
Με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ 171/58 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής: «Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης»
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ΄του Ν. 3852/2010 ο οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Η διαδικασία τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων και τα τέλη διαφήμισης ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15-18 του Β.Δ. της 24-9/20-10-58 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του Ν.1144/81, του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν.2130/93, του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν. 2880/01, του άρθρου 26 παρ. 12 του Ν. 3013/02, του Ν.2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση-Συμπολιτείες Δήμων & Κοινοτήτων» και άλλες διατάξεις, καθώς και της Κ.Υ.Α. 52138/2003.
Υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων επιβάλλεται τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή, σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια. Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Κατηγορία Α΄:
Για Διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται:
α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε Πλατείες, οδούς πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
β) στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών, με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών.
γ) σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών, καθώς και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων.
δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, από δραχμές πενήντα (50) (0,15€) μέχρι εκατόν είκοσι πέντε (125) (0,37€) εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Ανάλογα με την εμπορικότητα και την τιμή ζώνης.
Κατηγορία Β΄:
Α. α. Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες, από δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) (14,67€) μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) (73,37€) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.
β. Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, από δραχμές δύο χιλιάδες (2.000) (5,87€) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) (29,35€) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.
γ. Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες ή δώματα, από δραχμές επτακόσιες (700) (2,05€) μέχρι επτά χιλιάδες (7.000) (20,54€) ετησίως το τετραγωνικό μέτρο.
Β. Τα ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται εκ νέου όταν μεταβάλλεται, εντός του έτους, το διαφημιστικό μήνυμα.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ (άρθρο 9 παρ. 6β΄του Ν. 2880/2001), τα κατά κατηγορία και περίπτωση τέλος διαφήμισης μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό του πληθωρισμού με το οποίο κλείνει το έτος.
Κατηγορία Γ΄:
Για Διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων, ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, διαστάσεων μέχρι 30 Χ50 εκατοστόμετρα, από δραχμές εκατόν σαράντα (140) (0,42€) μέχρι επτακόσιες (700) (2,05€) μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων, καταβάλλεται πολλαπλάσιο τέλος.
Κατηγορία Δ΄:
α. Για διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή με άλλο παρόμοιο τρόπο, καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται από τον αέρα με οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης.
Τα ένθετα διαφημιστικά φυλλάδια, που διανέμονται μαζί με τις εφημερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήμισης.
Η αναγραφή στα υλικά συσκευασίας (τσάντες, χαρτί περιτυλίγματος) στοιχείων ξένων προς την επωνυμία και κυρίως προς το αντικείμενο της επιχείρησης ή του καταστήματος ή εμφαντικής προβολής μεμονωμένου και ειδικά προσδιορισμένου προϊόντος συνιστά διαφήμιση και συντρέχει υποχρέωση καταβολής του τέλους.
Η αναγραφή επί των υλικών συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, τσάντες, κουτιά συσκευασίας κ.λ.π.) της επωνυμίας της επιχείρησης ή του καταστήματος καθώς και των πωλουμένων από αυτή εμπορευμάτων δεν συνιστά διαφήμιση, αλλά αποτελεί αναγκαίο μέσο συσκευασίας για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών και κατά συνέπεια δεν συντρέχει στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση καταβολής διαφημιστικού τέλους.
Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 887/1991 Απόφαση του Σ.τ.Ε. Τμ.Β΄, διαφημιστικά δώρα θεωρούνται τα δώρα επί των οποίων τίθενται ολόκληρη η επωνυμία ή το σήμα της επιχείρησης καθώς και οποιανδήποτε ένδειξη που υποδηλώνει την ταυτότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ή όχι η διαφήμιση, στην οποία απέβλεψε κατ΄αρχήν η επιχείρηση,
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων, που γίνεται είτε με την τοποθέτησή τους σε ειδικά σημεία εντός του καταστήματος είτε με έντυπα, δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε με άλλο παρόμοιο τρόπο, θεωρείται διαφήμιση και υπόκειται σε τέλος διαφήμισης, βάσει των εκδιδομένων από τα καταστήματα τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται με συντελεστή 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήμισης συνιστούν οι εξής ενέργειες:
η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια, η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,
η διανομή δοκιμαστικών προϊόντων, εκδηλώσεις, εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήματος.
Γενικότερα οι ενέργειες προβολής προϊόντων που διενεργούνται στους χώρους καταστημάτων υπόκεινται σε τέλος διαφήμισης, εφόσον παρουσιάζουν συνάφεια με τις ανωτέρω μεθόδους καθώς και με τη λειτουργία του καταστήματος, επιδιώκοντας τη μετάδοση «διαφημιστικού μηνύματος στο κοινό που προσέρχεται για την πραγματοποίηση συναλλαγών. Ως κατάστημα νοείται ο χώρος όπου ασκείται εμπορική δραστηριότητα, κατά τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου (Ε.Ν.) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.76/70330/13-12-2007).
Φωτεινοί Πυλώνες :
Υπάρχουν δύο (2) τέλη για τους Φωτεινούς Πυλώνες. Το μίσθωμα και το τέλος διαφήμισης.
Τα τέλη είναι ετήσια και η χρονική διάρκειά τους αρχίζει από την ημέρα που τοποθετείται διαφημιστικό πλαίσιο.
Χορηγούμε άδεια τοποθέτησης διαφημιστικού μέσου καθώς επίσης συντάσσουμε και συμφωνητικό μίσθωσης.
Οι διαστάσεις του διαφημιστικού πλαισίου είναι ίδιες για όλους τους Πυλώνες (διαστάσεων 1,25 μ.Χ0,65).
Το διαφημιστικό πλαίσιο τοποθετείται από ιδιωτική εταιρεία.
Στο ποσό που πληρώνει ο ενδιαφερόμενος δεν συμπεριλαμβάνεται και η τοποθέτηση του διαφημιστικού πλαισίου.
Για όσους ανανεώνουν τη σύμβασή τους το μίσθωμα αναπροσαρμόζεται 10%.
Η επιβολή του σχετικού τέλους θα γίνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως και οι εκάστοτε αναπροσαρμογές αυτού.
Άρθρο 27ο
Λαϊκή Αγορά Κάτω Αχαΐας
Στη Δημοτική Κοινότητα Κάτω Αχαΐας της Δημοτικής Ενότητας Δύμης του Δήμου μας λειτουργεί Λαϊκή Αγορά, η οποία πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα –κάθε Σάββατο και σε δύο (2) σημεία της Πόλεως :
α)Στο Ανατολικό τμήμα της πόλης της Κάτω Αχαΐας και συγκεκριμένα στην οδό Φλέμινγκ –μεταξύ των κάθετων προς αυτή οδών Παυσανίου και Αθηνάς και επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας – από την κάθετη προς αυτή οδό Φιλοποίμενος έως τους κάθετους παράδρομους, μεταξύ του Ο.Τ. 78 και Ο.Τ. 79, καθώς και στον παράδρομο που δημιουργείται παραπλεύρως της οδού Φλέμινγκ (Ο.Τ. 79 έναντι Ο.Τ. 110, Ο.Τ. 78 έναντι Ο.Τ. 78Β΄) και
β) στο δυτικό τμήμα της πόλης της Κάτω Αχαΐας και συγκεκριμένα επί της οδού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου –δέκα (10) μέτρα μετά την διασταύρωσή της με την οδού Παλαιών Πατρών Γερμανού και μέχρι την κάθετη προς αυτή φαιστού και επί της οδού Αθανασίου Διάκου- μεταξύ των κάθετων προς αυτή οδών Μπακουλοπούλου και Αράτου, όπως αναλυτικά θα αναφέρεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας –Δήμου Δυτικής Αχαΐας (όπως αναφέρονται στην υπ. αριθ. 30/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
Άρθρο 28ο
Τελικές διατάξεις:
1. Η καθαρή πόλη, η μείωση του αριθμού και της σοβαρότητας των ατυχημάτων (αυτο- κινητιστικών, από οικοδομικές εργασίες κτλ.), η απάλειψη της ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η δημιουργία ελκυστικού ανθρωποκεντρικού περιβάλλοντος σε πλήρη αρμονία με το φυσικό, η ανάδειξη ολοκληρωμένου λειτουργικού δικτύου πεζοδρόμων κατάλληλου για ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και, τέλος, η καλλιέργεια συνείδησης αλληλεγγύης και αναγνώρισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε τοπικό επίπεδο είναι βασική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Είναι, όμως, και υποχρέωση όλων των πολιτών οι οποίοι αναμένεται να συνδράμουν το έργο του Δήμου και να αντισταθούν σε κάθε φαλκίδευση του δικαιώματός τους για ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων, που προσβάλλει ουσιωδώς το συνταγματικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα για την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
2. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την επομένη δημοσιεύσεως της ψήφισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δυτικής Αχαΐας και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητάς του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος όλες οι σχετικές προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου καταργούνται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2019.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς [υπογραφή] Ο δήμαρχος
Δυτικής Αχαΐας
Χρήστος Γεωρ. Νικολάου
[υπογραφή] Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
[υπογραφές]

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ