ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Κάτω Αχαΐα 30 Aυγούστου 2018
Αριθ. Πρωτ. 9401

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
E-mail: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο
2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο
3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη
4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο
5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο
6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΦΟΡΑΙΙΚΩΝ”.
2. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή.
3. Έγκριση ή μη των υπ’ αριθ. 245/2018 & 246/2018 αποφάσεων του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ