ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  12 Απριλίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 4074                    

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athanasiosrautakopoulos@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Μπαχρά Ιωάν. Ξενοφώντα

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Θανόπουλο Δημ. Αλέξιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής έτους 2018 προέδρων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2019.
 3. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Νομικών του Προσώπων έτους 2019 μετά την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.
 4. Έγκριση Στρατηγικού Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 2020-2023.
 5. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (Α΄ τρίμηνο 2019).
 6. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίων στην Τ.Κ. Πετροχωρίου (Βυθούλκα) της Δ.Ε. Δύμης για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 7. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίου στην Τ.Κ. Άρλα (θέση “1”) της Δ.Ε. Ωλενίας για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 8. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίου στην Τ.Κ. Άρλα (θέση “2”) της Δ.Ε. Ωλενίας για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 9. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίου στην Τ.Κ. Άρλα (θέση “3”) της Δ.Ε. Ωλενίας για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 • Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίου στην Τ.Κ. Άρλα (θέση “4”) της Δ.Ε. Ωλενίας για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 1. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίων στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου (θέση “1”) της Δ.Ε. Δύμης για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 2. Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή γεφυριδίων στην Τ.Κ. Ελαιοχωρίου (θέση “2”) της Δ.Ε. Δύμης για λόγους κατεπείγουσας αντιπλημμυρικής προστασίας».
 3. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 897/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που αφορά δικαστική υπόθεση του Νικολάου Γεωργόπουλου του Ιωάννη κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 4. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 898/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που αφορά δικαστική υπόθεση του Κων/νου Γεωργόπουλου του Ιωάννη.
 5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης Ειρηνοδικείου Δύμης που αφορά δικαστική υπόθεση κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 6. Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με Χρήστο Παναγόπουλο κ.λ.π. σχετικά με την υπ’ αριθ. καταθ. ΑΓ380/2019 αγωγή τους κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 7. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 94/2019 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών που εξεδόθη κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
 • Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση της Σωτηρούλας Ράθωση κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ