ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Κάτω Αχαΐα 8 Φεβρουαρίου 2019 Αριθ. Πρωτ. 2532

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50

Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος

Τηλ.: (26930) – 25582

Fax: (26930) – 22076

E-mail: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 1. Μπαχρά Ιωάν. Ξενοφώντα 2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο 3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη 4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο 5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο 6. Θανόπουλο Δημ. Αλέξιο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

3. Παροχή πληρεξουσιότητας σχετικά με δικαστική υπόθεση του Γεωργίου Σκόνδρα κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ