ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  31 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 1637                   

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την  Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2017).
  2. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αριθ. 825/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών σχετικά με δικαστική υπόθεση του κ. Γεωργίου Φωτ. Μενούνου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  3. Έγκριση Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Νικολάου Σπάτα».
  4. Έγκριση Πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Κρίνου”.
  5. Έγκριση Πρακτικών αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς της προσωρινής αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Χαϊκαλίου».
  6. Έγκριση Πρακτικών αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς του προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα».

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ