ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  23 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 2626                    

 

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Αθανάσιος Ραυτακόπουλος
Τηλ.: (26930) – 25582
Fax: (26930) – 22076
Email: athraf@1321.syzefxis.gov.gr

 

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

1. Γκοτσόπουλο Αριστ. Βασίλειο

2. Ορδίτη Σπυρ. Αλέξιο

3. Ράθωση Αθαν. Παναγιώτη

4. Σκάγια Ανδ. Χρήστο

5. Γκοτσούλια Βασ. Διονύσιο

6. Στεργιόπουλο Κων. Άγγελο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του  Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου.
 2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2018.
 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018.
 4. Tροποποίηση ή μη της υπ’ αριθ. 176/2017 (ΑΔΑ: ΩΗΖ4Ω9Ν-ΙΚΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και αντικατάσταση ή μη μελών Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 5. Εξέταση αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού του Πανταζόπουλου Βασιλείου.
 6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 128/2017 (ΑΔΑ: 6ΚΟΛΩ9Ν-45Ζ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων Δ.Ε. Δύμης».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων Δ.Ε. Μόβρης».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων Δ.Ε. Λαρίσου».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικών κάδων Δ.Ε. Ωλενίας».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Λιπαντικών».

 

 

 

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ