Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διαγραφή χρέους οφειλέτη του Δήμου που έχει ήδη βεβαιωθεί.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 51/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Τ.Α.Δ. περί «Έγκρισης της 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2019».
  3. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης που αφορά δικαστική υπόθεση του Ζαχαρία Σάμαρη του Στεφάνου κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και παροχή πληρεξουσιότητας.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

32η συνεδρίαση 13-11-2019