Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1.    Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
  2. Αποδοχή Χρηματοδότησης – Ένταξης του έργου (προμήθεια) με τίτλο «Αποκατάσταση και επέκταση – Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΦΛΟΚΑ), π/υ: 916.360,00€, στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εγγραφή και διάθεση αυτής – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2018.
  3. Έγκριση του Πρακτικού 4 της επιτροπής  για τη δημοπρασία του έργου με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Χαϊκαλίου» και κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας αυτής.
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Γεωργακόπουλου Δημήτριου για τμηματική καταβολή οφειλόμενων τόκων.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ