ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 7 Δεκεμβρίου  2018

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 13992

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εντεκάτη (11η) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13992/07-12-2018  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 13992/07-12-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 173/2018 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων περί:  Καθορισμού τελών χρήσης βυτιοφόρου.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την αναπροσαρμογής ή μη των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2019.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)  για το έτος 2019 .
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Χρηματοδότησης – Ένταξης του έργου (προμήθεια) με τίτλο « Αποκατάσταση και επέκταση – Αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (ΦΛΟΚΑ), π/υ: 916.360,00€, στην ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,  εγγραφή και διάθεση αυτής – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2018 .
  Εισηγητές: Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ

6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση του με αριθ. πρωτ. 13137/2016 Συμφωνητικού Μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου.
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) και ειδίκευση πίστωσης
  Εισηγητής:  Γκοτσόπουλος Βασίλειος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση δ΄ δόσης λειτουργικών δαπανών στις σχολικές μονάδες έτους 2018.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και Ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή την 3η Διακήρυξη Εκποίησης Ακινήτου Του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Θεοδώρειον Ιατρείον ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας Αχαΐας, Ιατρείον Σώματος και Ψυχής».
  Εισηγητής:  Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός – Απολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως) Οικονομικού Έτους 2017 του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.), ν.π.δ.δ. του Δήμου
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ. .
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2018.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
14.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση του  προϋπολογισμού και των πινάκων στοχοθεσίας του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2019 έπειτα από την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ. .
15.                  

Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σχολικού έτους 2019-2020 και κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

  Εισηγητής :  Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα Παιδείας.
16.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί Γνωμοδότησης  για μεταβολές σχολικών μονάδων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ίδρυση νέας ειδικότητας στο ΕΠΑΛ Κ. Αχαΐας και κάλυψη λειτουργικών δαπανών .
  Εισηγητής :  Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα Παιδείας
17.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 24/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί : «Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης».
  Εισηγήτρια :  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
18.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 23/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί :«Ψήφιση του απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων»..
  Εισηγήτρια :  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
19.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της αριθ. 22/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί : «Ψήφιση έγκρισης του Μονοετούς Σχεδίου Δράσης οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων».
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
20.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της αριθ. 21/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί: «Ψήφισης έγκρισης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων καθώς και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».  
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ .
21.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας (εργασία για ψεκασμό κουνουπιών).
  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση για προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας με σκοπό την εξυπηρέτηση του Συνδέσμου από τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Δήμου για το έτος 2018.
  Εισηγητής:  Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος ΦοΔΣΑ.
23.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση σύναψης τριμερούς προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την υλοποίηση του διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση και επέκταση-αναβάθμιση της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)».
  Εισηγητής:   Τραχάνης Σπυρίδων,  Πρόεδρος ΦοΔΣΑ.
24.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση  και Επικαιροποίηση Κανονισμού  Χριστουγεννιάτικης  Αγοράς και  (από  20/12  έως  κ΄ 08/01 – κατ΄ έτος) – Χρόνου  Εγκατάστασης και Λειτουργίας (ΚΑΡΟΥΖΕΛ) προσωρινής λυόμενης κατασκευής,  κατά  τη  Χριστουγεννιάτικη  περίοδο  και  από  την  18η  Δεκεμβρίου   έως  και  την  18η  Απριλίου  – κατ΄ έτος».
   

Εισηγητής :  Δημόπουλος Σπυρίδων,    Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

25.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης της  με αριθ. πρωτ. 12943/15-11-2018 Σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο ¨Συντήρηση και Επισκευή Κάδων¨.
   

Εισηγητής :  Οικονομόπουλος Νικόλαος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

26.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Φλόκα στον πολιτιστικό σύλλογο.
   

Εισηγητής :  Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

27.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής (Προσωρινής και Οριστικής) για το έργο: «Ανάπλαση Βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών στη Δ.Ε. Ωλενίας και στη συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το νομό Ηλείας».
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

28.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την προμήθεια «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ΔΕ Λαρίσου»  .
   

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

29.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την υπηρεσία «Εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης δημοτικών ακινήτων ΔΕ Δύμης» .
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

30.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες γεωμετρικής τεκμηρίωσης δημοτικών ακινήτων ΔΕ Ωλενίας».
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

31.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση ανάκλησης της αριθ. 241/2018 (AΔΑ:666ΚΩ9Ν-Δ9Ρ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
   

Εισηγητής : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος ,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

32.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Bεβαίωσης καλής εκτέλεσης της  υπηρεσίας «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων από ξερά χόρτα, καλάμια, κ.λπ. στη Δ.Ε. Δύμης» ανάδοχος εταιρεία «ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» .
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

33.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Bβεβαίωση καλής εκτέλεσης της  υπηρεσίας «Έκτακτες και επείγουσες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό οικοπέδων από ξερά χόρτα, καλάμια, κ.λπ. στη Δ.Ε. Δύμης» ανάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.