ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ζ Ω ΗΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

Κάτω Αχαΐα 6 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.9687
Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Πληροφορίες: Σοφία Κούφη
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Τηλ.: (26930) 25 582
Fax: (26930) 22 076
E-mail: sofiakoufi@gmail.com
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας
1. Μπαχράς Ιωαν. Ξενοφών
2. Μυλωνάς Νικ. Παναγιώτης
3. Κοκκίνη Αλεξ. Πατρούλα
4. Τραχάνης Ανδ. Σπυρίδων
5. Καμπέρος Χρηστ. Ηλίας
6. Ορλώφ Ιωαν. Κυριάκος

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ένταξη υλοποίησης δράσεων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. Πρωτ. 559/CL/ΕΓΤΑΑ/20.04.2018 πρόσκλησης της ΑΧΑΪΑ ΑΕ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: «ΜΕΤΡΟ 19: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD – LEADER, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, Υποδράση 19.2.4.3 με τον παρακάτω τίτλο: «Ανάπλαση κέντρων των Ιστορικών οικισμών Σαντομερίου & Πορτών, και Υποδράση 19.2.4.5 με τον παρακάτω τίτλο: «Κατασκευή πολιτιστικού χώρου – ανοικτού θεάτρου στην έδρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».

2. Xωροθέτηση της Εμποροπανήγυρης του “Τιμίου Σταυρού” στην Κ. Αχαΐα – Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

3. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά την εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2018.

4. Μετακινήσεις, αντικαταστάσεις, τοποθετήσεις κ.λ.π. κάδων συλλογής απορριμμάτων στην Δημοτική Ενότητα Δύμης, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ