Με απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε/ συστάθηκε ειδική πενταμελής επιτροπή διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Έργο της επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, καθώς και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείρισή τους.

Με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και η οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση Πενταμελούς και Τριμελούς Επιτροπής του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας  »

 Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039 /2012 όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε΄ της παρ. 6 του άρθρ. 46 του Ν.4235/14 για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 3. Το υπ αριθμ. πρωτ. 1846/78390/13-07-2015 του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 4. Το υπ΄αριθμ.134298/8652/23-05-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας περί ορισμού μέλους και τον αναπληρωτή του στην ειδική επιστημονική επιτροπή του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 5. Την από 8-01-2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου

Αποφασίζει

Την συγκρότηση Α) πενταμελούς επιτροπής και Β) Επιστημονικής Τριμελούς Επιτροπή για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας η οποία αποτελείται από τους:

Α. Πενταμελή Επιτροπή

 1. Τον κ. Μάλλιαρη Γρηγόριο, Αντιδήμαρχο Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και εκπρόσωπο Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως τακτικό μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Καρατζά Άγγελο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 2. Τον κ. Ταρνάρη Σπυρίδων, κτηνίατρο, υπεύθυνο του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, ως τακτικό μέλος της Επιτροπής.
 3. Την Δημοτική Υπάλληλο κ. Πετροπούλου Αντωνία Μαρία ως τακτικό μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μηλολιδάκη Μαρία.
 4. Τον κ. Λιάκο Παναγιώτη εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου «ΕΛ.Α.Δ.Α» ως τακτικό μέλος της επιτροπής, με αναπληρώτρια την κ. Κότσαλη Ανθή, εκπρόσωπο του Φιλοζωικού σωματείου « ΕΛ.Α.Δ.Α.».
 5. Την κ. Λότσαρη Αργυρώ, εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου «ΕΛ.Α.Δ.Α.» ως τακτικό μέλος της επιτροπής, με αναπληρωτή τον κ. Ευαγγελόπουλο Φώτιο εκπρόσωπο του φιλοζωικού σωματείου Ανθρώπινη Κοινωνία Ελλάς (Α.Κ.Ε.).

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12 όπως ισχύει, και να αντιμετωπίζει τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαχείριση των αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Επίσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 9 του Ν.4039/12 όπως ισχύει, η πενταμελής επιτροπή με απόφαση της ρυθμίζει τις λεπτομέρειες προσδιορισμού της πυκνότητας του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που αυτά επαναφέρονται, καθώς και την οριοθέτηση των περιοχών που δεν επιτρέπεται η επαναφορά τους.

Β. Τριμελή Επιτροπή

 1. Τον κ. Κανελλόπουλο Γεώργιο, Προϊστάμενο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Κάτω Αχαΐας με αναπληρωτή τον κ. Χρυσικόπουλο Δημοσθένη, Προϊστάμενο του Αγροτικού Κτηνιατρείου Χαλανδρίτσας.
 2. Τον κ. Μακρυγιάννη Κωνσταντίνο, ιδιώτη Κτηνίατρο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
 3. Τον κ. Ταρνάρη Σπυρίδων, ιδιώτη Κτηνίατρο που δραστηριοποιείται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής  είναι να λαμβάνει την οριστική απόφαση για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή την  αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

 

                                                                     Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

 

                                                                          ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΜΥΛΩΝΑΣ

Κοινοποίηση :

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Δ/νση Διοικητικών &Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
 4. Ενδιαφερόμενους

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΑ 2020