Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Πέμπτη (15η) Νοεμβρίου 2018, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  15ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 12705/09-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την παραχώρηση του 1ου ορόφου του πρώην Δημαρχείου στο Λάππα της Δ.Ε. Λαρίσου στον Φορέα Διαχείρισης Υγρότοποι Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, προκειμένου να μεταφερθούν τα γραφεία του, λόγω ανακατασκευής των υπαρχόντων κτισμάτων .
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ¨Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ¨-Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ.
5.                      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 61/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (ΟΤΑΔ) περί: «Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2018».
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης, παραλαβής και πιστοποίησης παραδοτέων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.
  Εισηγήτρια:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για  Επέκταση ωραρίου του υπαλλήλου ΙΔΟΧ  Μπασιλάρη Κωνσταντίνου – Διαμεσολαβητή του Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.
  Εισηγήτρια:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγησης άδειας εκσκαφών στον ΟΤΕ Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου ‘Σύνθετη εργολαβία εργασιών αστικού δικτύου ΤΔ Δυτικής Ελλάδας & Νήσων Ιονίου (ΣΥΝΘ/2/ΔΕΝ/2015/2)’
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης στον ΟΤΕ Α.Ε. για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο πλαίσιο του έργου ‘NGA MWttC περιοχές Φλόκα, Λιμνοχώρι & Ακρωτήρι Αράξου Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης της αναδόχου Κ/Ξ ‘Μ. Δημακοπούλου – Ι. Κωστόπουλος’ περί διάλυσης σύμβασης κατασκευής του έργου ‘Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Σαγαιΐκων της ΔΕ Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Βεβαίωσης Εκτέλεσης της εργασίας ¨Απομάκρυνση  Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων ΔΕ Δύμης¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .