Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Ενάτη (19η) Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Δυτικής Αχαΐας έτους 2019.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (ν. 4412/2016).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  τη Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (ν. 4412/2016).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .