ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα                Κάτω Αχαΐα  17 Μαΐου 2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5356

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                        Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε, σήμερα την Δεκάτη Εβδόμη (17η) Μαΐου 2019, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 • «Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτ騻.

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019(ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019).

Με την αριθ. εγκ.14/24722/3-4-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών», στις εξαιρέσεις της οποίας συγκαταλέγονται οι προσλήψεις του προσωπικού για το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι που θα διενεργηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 του ν.4583/2018 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν.4604/2019.

Το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης σύμφωνα με τα ανωτέρω συνίσταται εκ του γεγονότος ότι  θα πρέπει  να ληφθεί  άμεσα η ανωτέρω απόφαση διότι τo θέμα υπόκειται σε περιοριστικές προθεσμίες.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

Συνημμένα:  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 5356/17-05-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΜΑΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 • Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 • Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 • Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 • Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 • Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 • Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 • Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 • Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 • Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 • Παναγιώτη Αθ. Ράθωση
 • Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 • Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 • Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 • Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 • Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 • Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 • Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 • Ηλία Χρ. Καμπέρο
 • Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 • Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 • Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 • Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 • Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 • Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 • Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 • Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

 1.  

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 • Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

 1.  

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 • Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 • Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 • Οδυσσέα Στ. Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 • Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 • Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 • Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 • Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 • Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 • Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 • Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 • Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 • Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 • Ανδρέα Κων. Σταθόπουλο Καραιΐκων
 • Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 • Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 • Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 • Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 • Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 • Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 • Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 • Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 • Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 • Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 • Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 • Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 • Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 • Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 • Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

 1.  

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 • Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 • Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 • Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 • Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 • Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 • Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 • Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 • Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 • Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 • Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας