23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Δεύτερη  (22η) Νοεμβρίου 2019, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης

 

  Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  22ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 12679/18-11-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάργηση της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών.

 

Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (γ΄ τρίμηνο 2019)
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

 

Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά Καθορισμός  τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
  Εισηγητές: α)  Μάλλιαρης Γρηγόριος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

β) Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αμαλίας Σπαλιάρα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών.
  Εισηγητής: Σταυρογιαννόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία ¨Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων¨ (Ο.Τ.Α.Δ.) (άρθρο 242 παρ.1 Ν.3463/2006).
  Εισηγητής: Μυλωνάς Σπυρίδων, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση υποβολής αιτήματος για την επιμήκυνση της κατά χρήση παραχώρησης  από τον Ο.Α.Ε.Δ. τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας των καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης πέντε (5) καταστημάτων και μιας (1) αίθουσας στον οικισμό Νέες Εργατικές Οικίες (τ.  ΟΕΚ) για την λειτουργία του Παιδικού Σταθμού του Δήμου μας για δέκα (10) έτη.
  Εισηγητής: Πετρόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Μελέτης Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

 

Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπών: α) χαρακτηρισμού πολυσύχναστου ή μη για θεωρηθεί ή όχι λουτρική εγκατάσταση , β) περιπτώσεις του άρθρου 35 του αριθ 20 ΓΚΛ
  Εισηγητής: Κουνάβης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

10.                

 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με: Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ.Πατρών.

 

  Εισηγητής: Κουνάβης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2019