ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα                Κάτω Αχαΐα  10 Ιουλίου 2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 7488

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                        Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε, αύριο την Εντεκάτη (11η) Ιουλίου 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνίσταται το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης εκ του γεγονότος ότι  θα πρέπει  να ληφθούν  άμεσα  αποφάσεις για τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία αφορούν κυρίως στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων , την πυρασφάλεια του Δήμου κλπ .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα: 1.  Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7488/10-07-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (β΄ τρίμηνο 2019)
  Εισηγητής:  Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την  Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση οικοπέδων ιδιωτών για λόγους πυρασφάλειας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράτημα Ρομά” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Δυτική Ελλάδα 2014-2020¨.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση του Σχεδίου Τροποποίησης της απόφασης με αριθμ. 1/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΘΓΩ9Ν-Σ7Φ) με θέμα: “Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράτημα Ρομά” της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητές: α) Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

β) Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό νέων υπολόγων τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στην Τράπεζα Ελλάδας .
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                      Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη διαγραφεί.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
8.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ανάκληση των αριθ. 104/2019 και 105/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθησαν κατά την 11η συνεδρίαση την 13η Ιουνίου 2019.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7488/10-07-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας