ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα                Κάτω Αχαΐα  12 Ιουνίου 2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 6314

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                        Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σας προσκαλούμε, την Δεκάτη Τρίτη  (13η) Ιουνίου 2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 1. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην εταιρεία «FRIGOGLASS ΑΒΕΕ».

Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

 

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση σχετικά με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ στην περιοχή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Άνω Αλισσού και Κάτω Αλισσού. Τμήμα από Χ.θ. 9+750 έως Χ.θ. 12+800 σύμφωνα με την χιλιομέτρηση του υπό κατασκευή νέου αυτοκινητόδρομου. Εργολαβία Νο 7.

Εισηγητής : Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.).

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Αποδοχή ένταξης και επιχορήγησης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ποσού 89.280,00 € για προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 2ου Νηπιαγωγείου Κάτω Αχαΐας.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα Παιδείας.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δυτικής Αχαΐας οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Επικαιροποίηση της αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΝΞΩΩ9Ν-7ΦΨ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα Παιδείας.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την εκτέλεση της Πράξης «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» .

Εισηγητής : Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και διάθεση ποσού 79.800,00 ευρώ από το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνίσταται το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης εκ του γεγονότος ότι  θα πρέπει  να ληφθεί  άμεσα απόφαση για τα ανωτέρω θέματα καθώς αφορούν την δημόσια ασφάλεια (γέφυρα), την εύρυθμη λειτουργία σχολικών μονάδων (αναμόρφωση π.υ), συνέχιση υλοποίησης  συγχρηματοδοτούμενων έργων κλπ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής.

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 6314/12-06-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας