ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

 

 

 

 

 

 

 Κάτω Αχαΐα  26 Σεπτεμβρίου 2019

Αριθ. Πρωτ. 10698                    

Ταχ. Δ/νση: Σώσου Ταυρομενέως 50
Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ
Πληροφ.: Δεληγιάννη Χρυσάνθη
Τηλ.: (26930) – 25581
Fax: (26930) – 25915
Email: delig.xrysa@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

  1. Ορλώφ Ιωάν. Κυριάκο
  2. Σταυρογιαννόπουλο Γεωρ. Σπυρίδωνα
  3. Καμπέρο Γεωρ. Ηλία
  4. Παλαιολόγο Γεωρ. Κωνσταντίνο
  5. Νικολάου Γεωρ. Χρήστο
  6. Ραυτακόπουλο Παν. Αθανάσιο

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:30΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 8/2019  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Ψήφισης έγκρισης Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων».
  3. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση και επέκταση-αναβάθμιση-λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα).

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Σπυρίδων Νικ. Μυλωνάς