Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στην Κάτω Αχαΐα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ή μη πρακτικού αξιολόγησης προσφορών διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση και επέκταση-αναβάθμιση-λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα).
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 8/2019  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Ψήφισης έγκρισης Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων».
  3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών και προστίμων για την χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου σύμφωνα και με τον κανονισμό διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
  4. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 14/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δύμης που αφορά δικαστική υπόθεση του Βασιλείου Ιωάν. Ριχάνη κατά του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και παροχή πληρεξουσιότητας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 28η συνεδρίαση 11-10-2019