Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής»

Μετά την ματαίωση της κατά την 4 Δεκεμβρίου 2019 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 13163/19-11-2019 πρόσκληση συνεδρίασης, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00΄ στο Δημαρχείο στην Κάτω Αχαΐα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης της προηγούμενης πρόσκλησης ήτοι:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 13/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Έγκρισης εισήγησης διαφοράς εσόδων– εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για την ετήσια επιχορήγηση της επιχείρησης».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση ή μη της αριθ. 56/2019 απόφασης Δ.Σ. του ΟΤΑΔ, περί «Συζήτησης και λήψης απόφασης για την έγκριση του Απολογισμού/Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 του Ο.Τ.Α.Δ.».
  3. Εξέταση αιτήματος για νομική υποστήριξη του πρώην Δημάρχου και του πρώην Αντιδημάρχου Τεχν. Έργων & Πολιτ. Προστασίας.

 Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε άμεσα προκειμένου να καλέσουμε αναπληρωματικό.

 

35η συνεδρίαση 9-12-2019