Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας προτίθεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 1566/1985), να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

Η εν λόγω επιτροπή,  αποτελείται α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο,

β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών,

γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,

στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. (παρ.1 άρθρο 50 Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30.09.1985 τεύχος Α’)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων του Δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας να εκφράσουν εγγράφως τη βούλησή τους έως την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00΄ στο Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου (διεύθυνση: Σώσου Ταυρομενέως 50, 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ).