ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 4/2019

 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την πρόσληψη δύο καθαριστριών/στών, μία για το Νηπιαγωγείο Λουσικών και μία για το Νηπιαγωγείο Νιφορέικων

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ »

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
  4. Την υπ’ αριθμ. 1/22-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα την έγκριση πρόσληψης τριών ΙΔΟΧ καθαριστριών/στών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα άνωθεν αναφερόμενα σχολεία.
  5. Την υ΄ αριθ. Υπουργική απόφαση 7867/1-9-2017 η οποία τροποποιεί τη υπ΄ αριθ. 2/51692/0022/4-9-2007 Κ.Υ.Α. «περί καθορισμού αμοιβής για τον καθορισμό αμοιβής για τον καθαρισμό των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας για τις αίθουσες κλασικού και ολοήμερου, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές»
  6. Τις διατάξεις  του  άρθρου  115  του  Ν.  4547/2018  (ΦΕΚ  102/12-06-2018  τ.  Α΄)  περί  « καθαρισμού σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού»
  7. Τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών
  8. Τις διατάξεις  του  άρθρου  115  του  Ν.  4547/201/  (ΦΕΚ  102/12-06-2018  τ.  Α΄  )  περί

«Καθαρισμού   σχολικών  κτιρίων   με   συμβάσεις  μίσθωσης  έργου   σε  περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού

  1. Την με αριθ. πρωτ. 546/11-09-2019 προκήρυξη

10.Την υπ΄ αριθ. 22/4-10-2019 απόφαση του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής

 

11.Τις με ημερομηνία 08-10-2019, 09-10-2019 και 11-10-2019 έγγραφες παραιτήσεις των υποψηφίων καθαριστριών που έλαβαν μέρος στην προκήρυξη για πρόσληψη καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Λουσικών.

12.Την με αριθ. πρωτ. 677/17-10-2019 έγγραφη παραίτηση της ΙΔΟΧ καθαρίστριας που εργαζόταν στο Νηπιαγωγείο Νιφορέικων

13.την με αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α Υπουργού Παιδείας, Έρευνας &  Θρησκευμάτων  και Αναπληρωτή  Υπουργού Oικονομικών., η οποία καθορίζει από 01/05/2019 προσαυξήθηκε το ύψος των αμοιβών των καθαριστών/καθαριστριών στα σχολεία Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορισμένου χρόνου, δύο (02) καθαριστριών/στών για τις ανάγκες καθαρισμού του Νηπιαγωγείου Λουσικών και Νηπιαγωγείου Νιφορέικων, όπως αναφέρεται στον κάτωθι πίνακα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Νηπιαγωγείο Λουσικών  

 

101

 

Μία/έναν (1) καθαρίστρια/στή

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020
Αριθμός αιθουσών:

τρεις (3) αίθουσες μετα των αναλογούντων κοινόχρηστων χώρων

Νηπιαγωγείο

Νιφορέικων

102 Μία/έναν (1) καθαρίστρια/στή Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2020
Αριθμός αιθουσών μία

(1) αίθουσα μετά των αναλογούντων κοινόχρηστων χώρων

101,102

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ. 4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πλατεία Δημοκρατίας Κ. Αχαΐα Τ.Κ. 25200, υπόψη κου Σταυρογιαννόπουλου Σπυρίδωνα (τηλ. επικοινωνίας: 26930-22059).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, κατηγορίας προσωπικού (ΥΕ).

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10)  ημέρες  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Δυτικής Αχαΐας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

ΩΞΩΡ465ΧΠΚ-Υ2Ε_περίληψη προκήρυξης