Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Πρόεδρος : Αθανάσιος Ραυτακόπουλος 

Μέλος : Παναγιώτης Μυλωνάς

Μέλος : Σπυρίδων Τραχάνης

Μέλος : Σπυρίδων Δημόπουλος

Μέλος : Γεώργιος Παλαιολόγος

Μέλος : Διονύσιος Γκοτσούλιας

Μέλος : Άγγελος Στεργιόπουλος