Κ.Ε.Π. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο νέο καλλικρατικό Δήμο Δυτικής Αχαΐας τα ΚΕΠ είναι τέσσερα καθώς συνενώθηκαν οι πρώην δήμοι Δύμης, Μόβρης, Λαρίσου και Ωλενίας και βρίσκονται στις έδρες Κάτω Αχαΐα, Σαγέικα, Λάππα και Λουσικά.

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Δύμης: Σώσου Ταυρομενέως & Φλέμινκγ πλησίον της Πλατείας Παπαγιαννόπουλου Τηλέφωνο:26930 22630 Fax:26930 22629  e-mail:d.dymis@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Μόβρης: Σαγέικα  (Πρώην Δημαρχείο Μόβρης)Τηλέφωνο:26930 41559 Fax:26930 41558 e-mail:d.movris@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Λαρίσου: Λάππα (Πρώην Δημαρχείο Λαρίσου) Τηλέφωνο:26930 31877 Fax:26930 31878
e-mail: d.larissos@kep.gov.gr

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Ωλενίας: Λουσικά (Πρώην Δημαρχείο Ωλενίας) Τηλέφωνο:26930 60400 Fax:26930 61900
e-mail: d.olenias@kep.gov.gr

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ή αλλιώς ΚΕΠ) αποτελούν υπηρεσία τύπου one stop shoe, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, δηλαδή εξυπηρέτηση από μια και μόνο θέση εργασίας και στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και τη συνολική ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

Εστιάζουν τη λειτουργία τους στη γρήγορη διεκπεραίωση των συναλλαγών των πολιτών με τους Δημόσιους Φορείς. Έτσι οι πολίτες για τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο δε χρειάζεται να τρέχουν με στις διάφορες υπηρεσίες και να ταλαιπωρούνται με πολλές μετακινήσεις. Οι πολίτες παραλαμβάνουν επί τόπου το έγγραφό τους ή ειδοποιούνται προκειμένου να παραλάβουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα της αποστολής των πιστοποιητικών στο σπίτι μέσω ταχυδρομείου ή courier, ανάλογα με την επιθυμία του πολίτη.

Τα Κ.Ε.Π. διεκπεραιώνει, για λογαριασμό των πολιτών, περισσότερες από 400 διοικητικές διαδικασίες και παρέχει:

 • πληροφορίες μέσω του 1500

 • πληροφορίες για θέματα αλλοδαπών.

 • Διαμεσολάβηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες για απεμπλοκή υποθέσεων πολιτών

 • Καταγραφή παραπόνων, καταγγελιών πολιτών και διαβίβασή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, στα εποπτεύοντα Υπουργεία και στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Το σύστημα που αναπτύχθηκε βασίζεται σε δύο παράγοντες:

 • σε ένα πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένο γραφείο (Η/Υ και διαδίκτυο).

 • στην άμεση και ακριβής πληροφόρηση του πολίτη.

Υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κ.Ε.Π.

 1. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (παρ. 1 άρθρου 11 ν.2690/99)

 2. Επικύρωση φωτοαντιγράφων (παρ. 2 άρθρου 11 ν. 2690/99)

 3. Χορήγηση παράβολων, χαρτόσημων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.

 4. Αιτήσεις για προκηρύξεις Α.Σ.Ε.Π.

 5. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή και σχετικά άμεση διαδικασία. Τέτοια είναι :

 • Φορολογική ενημερότητα

 • Πιστοποιητικό γέννησης

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

 • Ληξιαρχικές πράξεις

 • Πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού

 • Άλλα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις

 • Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων (Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθνικής Άμυνας)

 • Θέματα αρμοδιότητας Δήμων–Νομαρχιών

 • Θέματα αδειών άσκησης επαγγέλματος

 • Θέματα αρμοδιότητας διεύθυνσης κτηνιατρικής

 • Θέματα αρμοδιότητας αλιείας

 • Θέματα αρμοδιότητας αγροτικής ανάπτυξης

 • Θέματα αρμοδιότητας ασφαλιστικών ταμείων

 •  κ.α. καθώς αναβαθμίζονται διαρκώς αναλαμβάνοντας επιπλέον υπηρεσίες και διεκπεραιώσεις.