Η αριθμ. 11/2015 απόφαση Δημάρχου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων