Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας

Πρόεδρος :  Παναγιώτης Μυλωνάς

Μέλος : Πατρούλα Κοκκίνη

Μέλος : Ηλίας Καραμπελιάς

Μέλος : Ξενοφών Μπαχράς

Μέλος : Φιλιππόπουλος Χρήστος

Μέλος : Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Μέλος : Χρήστος Μεντζελόπουλος