ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Δήμαρχος Χρήστος

Νικολάου

 

6975 900 196
Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας

Καραμπελιάς

6972 088 398

26930-25591 &

26930-25582

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Τεχνικών Έργων, Ηλεκτροφωτισμού & Πολιτικής Προστασίας και για τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Δύμης. Αθανάσιος

Ραυτακόπουλος

6936 806 370

 

26930-24679

Αντιδήμαρχος

Διοίκησης, Οικονομίας, εποπτείας των Κ.Ε.Π. ,Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης και τέλεσης πολιτικών γάμων, Πολεοδομίας, Δόμησης και Χωροταξίας.

Αλέξιος Ορδίτης 6944 749 569

 

26933-60120

 

Αντιδήμαρχος

Αγροτικής Ανάπτυξης και για τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Μόβρης.

Γεώργιος

Παλαιολόγος

6944 571 785

 

26930-41060

Αντιδήμαρχος

Εμπορίου,Λαϊκών Αγορών & Καταστημάτων και για τις προβλεπόμενες από το Νόμο κατά τόπο

αρμοδιότητες στη

Δημοτική Ενότητα Ωλενίας.

 

Σπυρίδων

Δημόπουλος

6944 935 084

 

26930-61777

Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας –  Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης & Πρασίνου

 

 

 

Νικόλαος

Οικονομόπουλος

 

6974 362 073

26930-23520

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων. (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.), Βοηθός Δημάρχου για τα θέματα Πολιτισμού. Πατρούλα Κοκκίνη 6936 637 013

26930-25481

Πρόεδρος Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.), Βοηθός Δημάρχου για τα θέματα Παιδείας & Θρησκευμάτων  

Ξενοφών Μπαχράς

 

 

6936 548 518

26930-22059

Πρόεδρος ΦοΔΣΑ Σπυρίδων Τραχάνης 6933 193 488

26930-61202

Πρόεδρος ΔΕΥΑ Δυμαίων Χρήστος Σκάγιας 6946 064 978

26930-25200

Βοηθός Δημάρχου για τα θέματα Τεχνικά Έργα και τον Εθελοντισμό. Παναγιώτης

Ράθωσης

6974 469 325
Βοηθός Δημάρχου

για τα θέματα Αλιείας-Υλοτομίας & Πρασίνου

Άγγελος Διακάτος 6906 397 515

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

26930-25000

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

26930-23286

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

26933-60100

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 26930-25581

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 26933-60139-140

 

ΤΑΠ 26933-60131

 

ΤΑΜΕΙΟ 26933-60138

 

 

ΔΕΥΑΔ 26933-60106, 149, 136, 155

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26930-23520

 

ΒΛΑΒΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  26930-24679

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 26930-22648

 

ΚΕΠ Κ.ΑΧΑΪΑΣ 26930-22630

 

ΚΕΠ ΛΑΠΠΑ 26930-3877

 

ΚΕΠ ΛΟΥΣΙΚΩΝ 26930-61202

 

ΚΕΠ ΣΑΓΑΙΙΚΩΝ 26930-41559

 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ. 26930 25000

FAX. 26930 22076

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

26930-24679

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΗΛ. 26930 23286

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

26930 25591

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ:26930-25582

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

26930-23286

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

26930 24892

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:

26933 60414

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 26933 60100

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ: 26933 60122 & 123

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ: 26933 60124

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: 26930-24679

ΤΑΜΕΙΟ: 26933 60138

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 26933 60139 & 26933 60140

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :  26933 60107 & 153

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ: 26933 60114 & 115 & 117

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΟΙ: 26933-60321

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ: 26933 60412

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 26933 60412 & 26930 22815

Τ.Α.Π: 26933 60131 & 104

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 26930-25581

ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 26930 24679

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :26930-22115

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ: 26930 23520

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ:

26933-61124 & 60117 & 60118

ΟΤΑΔ

ΤΗΛ. 26930 22059

fax:26930 24459

ΚΕΔΔΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ)

ΤΗΛ. 26930 25481

FAX: 26930-24459

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 26930-24771

ΔΕΥΑΔ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ:26933-60149

ΤΑΜΕΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΛ. 26930 25200

26933 60106

26933 60136

26933 60155

ΚΕΠ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΗΛ. 26930 22630

ΚΕΠ ΛΑΠΠΑ

ΤΗΛ.26930 31877

ΚΕΠ ΛΟΥΣΙΚΩΝ

ΤΗΛ. 26930 61202

26930 61777

ΚΕΠ ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ

ΤΗΛ. 26930 41559

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ