[ Προς ορθή ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων προς συμμετοχή στο έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ T.K. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΧΑΪΚΑΛΙΟΥ» (που δημοπρατείται την 31/10/2017), οι υποψήφιοι ανάδοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα χορηγείται αρμοδίως θεωρημένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (και όχι το αθεώρητο που έχει αναρτηθεί στο site του Δήμου), το οποίο θα παρέχεται στους υποψήφιους από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής δημοπρασίας, κατόπιν αίτησης στο πρωτόκολλο του Δήμου, ώστε να καταστούν γνωστά σε εμάς τα στοιχεία των ενδιαφερομένων και να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους και ως εκ τούτου εφικτή η ενημέρωσή τους για οποιαδήποτε θέμα, ζήτημα, κλπ. τεθεί μέχρι τη δημοπράτηση, ώστε να εξασφαλισθεί η πλέρια και δίκαιη ενημέρωση όλων ]