ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 10 Οκτωβρίου  2018

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 11465

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Πέμπτη (15η) Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  15ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 11465/10-10-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Εκλογή μελών της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, λόγω ανεξαρτητοποίησης μέλους της.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» -Άξονας Προτεραιότητας 14- «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»- Κωδικός πρόσκλησης: 14.6i.26.2-4.7
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πράσινων Σημείων Δήμου Δυτικής Αχαΐας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» -Άξονας Προτεραιότητας 14- «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους»- Κωδικός πρόσκλησης: 14.6i.26.5.7 ..
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής που εκπροσωπεί την μαθητική κοινότητα.
  Εισηγητής:Δημόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας: «Υπηρεσίες περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (περισυλλογή, μεταφορά, κτηνιατρικός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση)»
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 16/2018  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Ψήφισης έγκρισης Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων».
  Εισηγήτρια:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση της αριθ. 17/2018  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.  περί «Έγκρισης διαφοράς εσόδων – εξόδων από το προϋπολογισμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων για το οικονομικό έτους 2018»
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 49/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (ΟΤΑΔ) περί: «Έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2018».
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τον Εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας Βοηθός Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού κτιρίου (πρώην Νηπιαγωγείο Φράγκα) για την στέγαση του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Φράγκα ¨Ο Αγιος Γεώργιος¨.
  Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών: «Απομάκρυνση Βλάστησης Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Ωλενίας».
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή (διαμόρφωση) πλατείας Τ.Κ. Κρίνου».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Νικολάου Σπάτα».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτιρίου για τη δημιουργία χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην Τ.Κ. Σαγαιϊκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση Επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών (Γ΄ δόση) λειτουργικών δαπανών σχολικών μονάδων έτους 2018.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

17.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση πραγματοποίησης  εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής  Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και εξειδίκευση της πίστωσης.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
18.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο). 
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.