ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα                    Κάτω Αχαΐα 1 Μαρτίου  2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                                Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2186

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Έκτη (6η) Μαρτίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2186/01-03-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2186/01-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Επιτροπής για την γνωμοδότηση – αξιολόγηση κατάστασης οχήματος ιδιώτη που μας  παραχωρήθηκε η χρήση του άνευ ανταλλάγματος,  για τις ανάγκες του Δήμου.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 1/2019 απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων με θέμα ¨ 1η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων οικονομικού έτους 2019¨.
  Εισηγήτρια:  Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (εξέδρα)  που βρίσκεται στην οδό Πλατεία Δημοκρατίας 1 της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας με δημοπρασία.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2019 και έως 31/12/2019, σύμφωνα με την αριθμ.: Κ.Υ.Α.:ΔΔΠ0007378/045 ΒΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ.: 1636/Β/2017), κατόπιν ανακλήσεως από την Γ.Γ.Δ.Π. – Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας .
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5.                     Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την Έγκριση πραγματοποίησης  εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής  Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και εξειδίκευση της πίστωσης.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή και Διάθεση  Επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. των λειτουργικών δαπανών των  σχολικών μονάδων έτους 2019 (α΄δόση) και εξειδίκευση της πίστωσης.
  Εισηγητές: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘Ανάπλαση βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της ΔΕ Ωλενίας και στη συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της ΔΕ Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με το Νομό Ηλείας του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
   
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ‘Ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Κάτω Αχαϊας – Τμήμα Ι’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων για τις παραλαβές έργων του έτους 2019.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της 2ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ν.ΑΧΑΪΑΣ με κωδικό MIS 2016ΣΕ01600015.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Ανάκληση της αριθ. 20/2019 (AΔΑ:Ω3ΒΨΩ9Ν-ΒΣΑ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμήθειας και Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών (Ν.4412/2016) του ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση και επέκταση-αναβάθμιση-λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ Δυτικής Αχαΐας (Φλόκα)».
  Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α.