ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 8 Φεβρουαρίου  2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1351

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Τρίτη (13η) Φεβρουαρίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1351/08-02-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  13ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  13ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 1351/08-02-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων για την συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 35 του με αριθμό 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999) και του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του Π.Δ. 23/2000 ( ΦΕΚ Α΄18), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2133.1/39328/2018 Υπ. Απόφαση (1929 Β΄).
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Βεβαίωσης Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Απομάκρυνση μπαζών από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου ¨ ποσού 23.867,52.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Καθαρισμός χειμάρρων ¨ ποσού 14.736,18 (επανεισαγωγή).
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του  Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της ΔΕΥΑ Δυμαίων για την παραχώρηση του κτιρίου – Αμαξοστασίου στην ΔΕΥΑ Δυμαίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση εφαρμογής στο ορθό του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 188, 189, & 192 ως προς την κατασκευή κρασπέδων.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Παραχώρηση Αδιάθετου Οικοπέδου στο Σχέδιο Πόλης Κάτω Αχαΐας, της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αχαΐας Περιφ. Δυτ. Ελλάδας και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την πράξη «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΦΛΟΚΑ)»
Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος Φο.Δ.Σ.Α.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αποδοχή Επιχορηγήσεων, εγγραφή αυτών στον προϋπολογισμό του δήμου – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Άνοιγμα Λογαριασμού  Ταμειακής διαχείρισης της Τράπεζας της Ελλάδας  και του ορισμού των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2018).
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση (ως προς την διάρκεια) Σύμβασης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Ακινήτου .
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος  Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Απαλλαγή κτηνοτροφικής επιχείρησης από ανταποδοτικά τέλη  Δ.Τ. & Δ.Σ  .
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης αναγκαιότητας χρήσης δημοτικού ακινήτου (οικοπέδου) για πλατείας στον οικισμό Καραμεσιναιΐκων της Τ.Κ.  Καραιίκων της Δ.Ε. Μόβρης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Εισηγητές: Ράθωσης Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Μόβρης Δυτικής Αχαΐας.

Ορδίτης Αλέξιος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
16.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Έγκριση της αριθ. 7/2019 απόφασης του Ο.Τ.Α.Δ. με θέμα: Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. έτους 2019.
Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
17.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα προτεραιότητας ¨Κοινωνικές & πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων¨ με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨..
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..