ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ________________________________________
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 5 Απριλίου 2019
Ταχυδρομικός Κώδικας: 252.00 Κάτω Αχαΐα Αριθμός Πρωτοκόλλου :3707
Πληροφορίες: Σοφία Κούφη Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ
Τηλέφωνο: 26930-25582
Τηλεομοιοτυπία: 26930-22076
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sofiakoufi@gmail.com

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.
ΚΟΙΝ: Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.
Σας προσκαλούμε την Δεκάτη (10η) Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

Συνημμένα:
1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3707/5-04-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019________________________________________
α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
10. Παναγιώτη Αθ. Ράθωση
11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

γ) Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.
1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

δ) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.
1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
3. Οδυσσέα Στ. Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
13. Ανδρέα Κων. Σταθόπουλο Καραιΐκων
14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

ε) Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.
1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 10ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3707/5-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό εκπροσώπων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Φορέα: «Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων Ν. Αχαΐας».
Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος, Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 23/2019 (ΑΔΑ: ΨΩΛΓΟΚ9Ε-2Ρ2) απόφασης Δ.Σ του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: ¨Καθορισμού οικονομικής εισφοράς των οικογενειών των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2019-2020¨.
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 25/2019 (ΑΔΑ: Ω1ΥΑΟΚ9Ε-Β1Υ) απόφασης Δ.Σ του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων περί: ¨ Έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικονομικού έτους 2019¨.
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5. Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά την Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης της υπηρεσίας ¨Καθαρισμός Παραλιακού Μετώπου του Δήμου¨ από ιδιώτη.
Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υφιστάμενου κτηρίου (Μεγάλο Παλάτι του Βασιλιά) για τη μετατροπή σε μουσείο λαογραφικής-πολιτιστικής κληρονομιάς στη Δ.Κ. Μετοχίου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νιφοραιίκων Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ν. Αχαΐας» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Νικολάου Σπάτα» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου
«Κατασκευή (διαμόρφωση) πλατείας Τ.Κ. Κρίνου» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Προγραμματικής Σύμβαση Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη του Δήμου Ερυμάνθου με υπάλληλο κατάλληλης ειδικότητας, προκειμένου για την σύνταξη μελέτης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσία Ελέγχου της ποιότητας πόσιμου ύδατος του Δήμου Ερυμάνθου για το έτος 2019».
Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.