ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα Κάτω Αχαΐα 8 Μαρτίου 2019

Ταχυδρομικός Κώδικας: 252.00 Κάτω Αχαΐα Αριθμός Πρωτοκόλλου : 2507

Πληροφορίες: Σοφία Κούφη Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο: 26930-25582

Τηλεομοιοτυπία: 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: sofiakoufi@gmail.com

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ: Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Δεκάτη Πέμπτη (15η) Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

Συνημμένα:

1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2507/8-03-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο

2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο

3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά

4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά

5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη

6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο

7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη

8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια

9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο

10. Παναγιώτη Αθ. Ράθωση

11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη

12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου

13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο

14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο

15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο

16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια

17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό

18. Ηλία Χρ. Καμπέρο

19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο

20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη

21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ

22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο

23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο

24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο

25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη

26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

γ) Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

δ) Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού

2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού

3. Οδυσσέα Στ. Μαγκαφά Νιφοραιΐκων

4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου

5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου

6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών

7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου

8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας

9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου

10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου

11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα

12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου

13. Ανδρέα Κων. Σταθόπουλο Καραιΐκων

14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου

15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου

16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου

17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων

18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα

19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη

20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου

21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων

22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας

23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου

24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών

25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως

26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου

27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου

28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

ε) Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων

2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας

3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου

4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων

5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας

6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας

7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού

8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών

9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα

10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2507/08-03-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2019 και Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας .

Εισηγητές: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας . Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

2. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.

Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

4. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την έγκριση του σχεδίου κανονισμού διαχείρισης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .

5. Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά Έγκριση Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης της εργασίας ¨ Καθαρισμός χειμάρρων ¨ποσού 14.736,18¨

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Αντικατάστασης Κρατήσεων για το έργο: ¨Διέλευση Δικτύου Ύδρευσης κάτω από τις γραμμές του ΟΣΕ σε Λάππα και Βουπράσιο¨ του τέως Δ.Λαρίσου (νυν Δ.Ε. Λαρίσου)του Δήμου Δυτικής Αχαΐας..

Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

7. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος

Εισηγητής: Ράθωσης Παναγιώτης , Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διαγραφή από το μητρώο Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών της Κατσαïτη Αρχοντούλας του Γεωργίου.

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

9. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 18/2019 απόφασης του Ο.Τ.Α.Δ. με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Ο.Τ.Α.Δ. Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

10. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Επικαιροποίηση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διέλευση οχημάτων απορριμματοφόρων στον ΧΥΤΑ Φλόκα.

Εισηγητής: Τραχάνης Σπυρίδων, Πρόεδρος ΦοΔΣΑ .

11. Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με έγκριση αποδοχής ένταξης του δήμου Δυτικής Αχαΐας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 ¨ Resilient Europe and Societies by Innovating Local Communities¨

Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας