ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα                 Κάτω Αχαΐα 18 Απριλίου  2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                                Αριθμός Πρωτοκόλλου :4327

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Τρίτη (23η) Απριλίου 2019, ημέρα  Μ. Τρίτη  και ώρα 20:30, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4327/18-04-2019  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  23ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4327/18-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου (Α΄ τρίμηνο 2019).
  Εισηγητής:  Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και των Νομικών του  Προσώπων έτους 2019 μετά την Υποχρεωτική Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
4.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της ¨Υπηρεσίας Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2018¨.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5.                     Συζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά την Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Αποδοχή και Διάθεση  Επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. των λειτουργικών δαπανών των  σχολικών μονάδων έτους 2019 (β΄δόση) και εξειδίκευση της πίστωσης .
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την αλλαγή εκπροσώπου της Ένωσης Γονέων  στις Σχολικές Επιτροπές και στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.  
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Βοηθός Δημάρχου σε θέματα Παιδείας Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 26/2019 απόφαση του ΔΣ του Ο.Τ.Α.Δ. περί : «Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης του Ο.Π.Δ. (πίνακα στοχοθεσίας) του Ο.Τ.Α.Δ. έτους 2019».
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

 

9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφώντας, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου.
10.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2018 της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.
  Εισηγητής:  Δημόπουλος Σπυρίδων, Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπή Δήμου.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Παράταση παραμονής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Κάτω Αχαΐας, στο ανατολικό Τμήμα της πόλης επί της οδού Φλέμινγκ για δύο (2) μήνες.
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για τη
λειτουργία του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας  Δήμου Δυτικής Αχαΐας με
Παράρτημα Ρομά (ν. 4412/2016) 
.
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Βοηθός Δημάρχου.
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο¨ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών συμμόρφωσης με της απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/της Ε.Ε.  ¨.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.