ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα               Κάτω Αχαΐα  7 Αυγούστου 2019

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                           Αριθμός Πρωτοκόλλου: 8694

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                        Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε, την Ογδόη (8η) Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ 2 του άρθρου 1 του ν. 4257/2014, ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.  Για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019 η ανωτέρω απαγόρευση αρχίζει από τις 25 Απριλίου 2019 και ισχύει μέχρι την 31η Αυγούστου 2019 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.12/24344/03.04.2019).

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνίσταται το  κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης εκ του γεγονότος ότι  θα πρέπει  να ληφθούν  άμεσα  αποφάσεις για τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται κατωτέρω, τα οποία αφορούν κυρίως στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων, την πυρασφάλεια του Δήμου, λήξη προθεσμιών, υποχρεωτική αναμόρφωση κλπ .

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

Συνημμένα: 1.  Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

  1. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  8ΗΣ Αυγούστου 2019

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8694/07-08-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 223.438,00 € από τη συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 με το έργο RESILOC.
  Εισηγητής: Καραμπελιάς Ηλίας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
2.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Διάλυση ή μη της Σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΑΓΑΙΪΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΒΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019.

 

  Εισηγητές: α) Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

β) Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

4.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Ανάκληση της αριθ. 119/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση ή μη ανάθεσης σε ιδιώτη της υπηρεσίας για τον καθαρισμό και αποψίλωση οικοπέδων ιδιωτών για λόγους πυρασφάλειας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για παραχώρηση προσωπικού μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της ΔΕΥΑ Δυμαίων.
  Εισηγητής:  Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων
7.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 32/2019 (ΑΔΑ: ΩΙ0ΧΟΚ9Ε-0Γ0) Απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων με θέμα «Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α.Δ. οικ. Έτους 2019»
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 8/2019  απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. περί «Ψήφισης έγκρισης Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων».

 

  Εισηγητής: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
9.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Ανάκληση ή μη Αδείας ίδρυσης και λειτουργίας (Γνωστοποίησης)  της  Επιχείρησης (ΚΑΦΕ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ) της  ΑΓΟΥΔΗΜΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Τηλέμαχου, στην Παραλία Λακκόπετρας.
  Εισηγητής: Ορδίτης Αλέξιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (πλατεία Παναΐτσας) της Τ.Κ. Χαïκαλίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαïκαλίου για την διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων την 30η  Αυγούστου 2019 και μόνο.
   

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

11.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Πρόσκαιρη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου (μεγάλη πλατεία) της Τ.Κ. Απιδεώνας στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ποντίων Απιδεώνας για την διοργάνωση εκδήλωσης στα πλαίσια των πολιτιστικών του δραστηριοτήτων την 17η  Αυγούστου 2019 και μόνο.
   

Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

12.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νιφοραιίκων Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ν. Αχαΐας’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
13.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νιφοραιίκων Δήμου Δυτικής Αχαΐας Ν. Αχαΐας» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
14.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΧΑΙΑΣ για την πράξη “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΜΑΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ” ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100 ΤΟΥ Ν.3852/2010 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.4071/2012 ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 179 ΤΟΥ Ν. 4555/2018.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
15.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου Κατασκευή (διαμόρφωση) πλατείας Τ.Κ. Κρίνου’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
16.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή (διαμόρφωση) πλατείας Τ.Κ. Κρίνου» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
17.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου Διαμόρφωση πλατείας Αγίου Νικολάου Σπάτα’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
18.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Νικολάου Σπάτα» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
19.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) του έργου Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα’.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
20.     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή κτιρίου από ιδιωτική δωρεά στην Κάτω Αχαΐα» του Δήμου Δυτ. Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .