Διακήρυξη για την ανάθεση της σύμβασης:
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (ΦΛΟΚΑ)»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ