ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου ».

1.Οι κάτοχοι αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου που έχουν λήξη οι άδειες τους μπορούν να προσέλθουν στον Δήμο μας (Αυτοτελές τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης κ ́ Τουρισμού ) για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για Ανανέωση των Αδειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 22 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.: 171/13-11- 2017 τεύχος Α ́) ως κάτωθι :
Α. αα) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου21του Ν. 4497/2017, Α.ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017,
Α.γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, Β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21του Ν. 4497/2017, Γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
Δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. του Ν. 4497/2017 ( Ημερήσιο Τέλος ) ,
Ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.- Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β ́1199)απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΣΤ. Δημοτική ενημερότητα ,
Ζ. Φωτοαντ/φο αστυνομικής ταυτότητας ,
Η. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,
Θ. Παράβολο ,
Ι. Την Επαγγελματική άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών .
2. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α/α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ