ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Αδειών
Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την 13-11-2017 δεν έχουν
ανανεωθεί ».

Σε συνέχεια της από 05-06-2018 ανακοίνωσή μας περί «Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Αδειών Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την
13-11-2017 δεν έχουν ανανεωθεί » σας γνωρίζουμε ότι :
1.Καταργήθηκε η περ. γ της παρ. 1 του αρθρ. 22 του Ν. 4497/2017 και Δεν απαιτείται η
προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας .
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονταν στην παραπάνω
αναφερόμενη ανακοίνωσή μας , δηλαδή :
Α. αα) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που
αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017 και σε συνδυασμό με τα
αναφερόμενα στην ενότητα Α/4 της εγκυκλίου 1/2018 ( αριθμ. Πρωτ.: 37698/03-04-
2018 ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης ,
Α.ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία
πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων
δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017,
Α.γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,
Β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης
δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει
ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα
εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21του Ν. 4497/2017 και σε
συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α/4 της εγκυκλίου 1/2018 ( αριθμ. Πρωτ.:
37698/03-04-2018 ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ,
Γ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή
των τελών του άρθρου 36. του Ν. 4497/2017 ( Ημερήσιο Τέλος ) ,
Δ. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.-
Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199)απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Ε. Δημοτική ενημερότητα ,
ΣΤ. Φωτοαντ/φο αστυνομικής ταυτότητας ,
Ζ. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,
Η. Την Επαγγελματική άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών .
2. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν
αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .
3. Συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 84 του Ν.
4582/2018 : «όσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών , καθώς και πλανόδιου και στάσιμου
εμπορίου , δεν έχουν ανανεώσει την άδεια τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 4264/2014 ή
του παρόντος μπορούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019 , δίχως να
απαιτείται θεώρηση – ανανέωση ».
Ελληνική

4.Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά για την Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών
Λαϊκών Αγορών και Αδειών Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την 13-
11-2017 δεν έχουν ανανεωθεί μπορούν να κατατεθούν έως την 15-01-2019 ».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ