Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λάππα την Τετάρτη 25 Απριλίου και ώρα 20.00

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Πέμπτη (25η) Απριλίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 20:00, να προσέλθετε στο Λάππα, της Δ.Ε. Λαρίσου, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημοτικού Σχολείου Λάππα, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

 

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
  2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  25ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 4647/20-04-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     O Ρόλος και η Σπουδαιότητα του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς για τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

Παρουσίαση: Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Επιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου.

2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Πρακτικού (6ης Μαρτίου 2018)  της Επιτροπή Δημοπρασιών του αρθ. 1 του Π.Δ. 270/1981 και  απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ».
  Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση  Τροποποίησης της από 8 Σεπτεμβρίου 2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Δυτικής Αχαΐας ως Τελικού Δικαιούχου και του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόληψης και προαγωγής υπηρεσιών υγείας «ΙΚΕΛΟΣ» ως Φορέα Διαχείρισης.
Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
4.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 8/2018 (ΑΔΑ:ΩΠΞΚΟΚΥ6-ΤΣ1) απόφαση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων περί: ¨2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων ¨   .
Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 217 του ν. 3463/2006, αναφορικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής – Ορισμός ημερομηνίας και χώρου παρουσίασης.
Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Ακύρωση των αριθ. 64/2018 και 68/2018 αποφάσεων Δ.Σ.  σχετικά τις Αλλαγές στην σύνθεση των  Διοικητικών Συμβουλίων  των Σχολικών  Επιτροπών του Δήμου σε συμμόρφωση με την  απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 5293/23.02.2018 (ΦΕΚ 816/08.03.2018 τεύχος Β’)
Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, βοηθός Δημάρχου σε θέματα παιδείας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Προαιρετικής Επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.)”  και διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Εισηγητές: α) Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος ΟΤΑΔ

β) Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση για τοποθέτηση σήμανσης μείωσης ταχύτητας έμπροσθεν της εταιρείας FRIGOGLAS S.A.S.I.C.( 9/2018 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Αχαΐας).
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης της  Τ.Κ.  Αγίου  Νικολάου (Σπάτα) του  Δήμου  Δυτικής  Αχαΐας.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος,.Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη τελών Αιγιαλού και Παραλίας.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο)
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης σχετικά με την Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.  .
Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Δυμαίων.
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ στον άξονα προτεραιότητας  « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο ¨Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού¨ (αριθ.πρωτ.5132/23-2-2018)(Α∆Α:ΩΛΓΨ465ΧΘ7)
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Υποβολή Πρότασης για χρηματοδοτηση κατασκευησ εργου αντιδιαβρωτικησ προστασιασ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράση 5.a.1.1-b: Επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας..
Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών(ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Ανάπλαση Βρυσών στη θέση Κεφαλόβρυσο Πορτών της Δ.Ε. Ωλενίας και στη συνέχεια της οριογραμμής Βελιτσών, Κανδάλου της Δ.Ε. Λαρίσου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας με τον Νομό Ηλείας».
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

17.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την  Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Αντιπλημμυρική Προστασία στη Δ.Ε. Ωλενίας λόγω άμεσου και προφανή κινδύνου για την δημόσια υγεία».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .
18.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο : «Αντιπλημμυρική Προστασία στη Δ.Ε. Μόβρης λόγω άμεσου και προφανή κινδύνου για την δημόσια υγεία».
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας”.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com