Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00μ.μ

           

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 22 Φεβρουαρίου 2018

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :2556

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εικοστή Ογδόη (28η) Φεβρουαρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥαΡΙΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2556/ 22-02-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση της Γ΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών με την Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών.
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση της αριθ. 1/2018 (Ω9ΩΕΟΚΥ6-ΡΧΖ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δυμαίων (Κ.Ε.Δ.ΔΥ.) περί “1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Δ.ΔΥ. οικονομικού έτους 2018”.
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί “Τροποποίησης της με αριθμ. 1/2017 απόφασης με θέμα: “Υλοποίηση με ίδια μέσα του υποέργου 1 με τίτλο “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά” της πράξης “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002093. ” .
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
4.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας για το  “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δυτικής Αχαΐας με Παράρτημα Ρομά”.
  Εισηγήτρια: Κοκκίνη Πατρούλα, Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.ΔΥ.
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης του Απολογισμού της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017.
  Εισηγητής: Δημόπουλος Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Σύσταση μιας (1) προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ.2 α & β του ν.4483/2017
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Έγκρισης της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (δ΄ τρίμηνο 2017).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2018 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Συμπλήρωση, τροποποίηση της αριθ. 64/2017 (ΑΔΑ:Ψ6ΟΡΩ9Ν-ΠΦ7) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση χορήγησης Τερματικού Αποδοχής Καρτών (POS)  από την Τράπεζα Πειραιώς».
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για το έτος  2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δυτικής Αχαΐας’.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
11.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  Επικαιροποίηση της αριθ. 274/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΜΒ8Ω9Ν-ΓΚ0) και έγκριση εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
12.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης περί Διαγραφής οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
13.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας “Υπηρεσίες περισυλλογής και φροντίδας αδέσποτων ζώων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (περισυλλογή, μεταφορά, κτην/κός έλεγχος, εμβολιασμός, αποπαρασίτωση, σήμανση)”.
  Εισηγητής:  Παλαιολόγος Γεώργιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
15.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αποχαρακτηρισμού των τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε.Ο. Πατρών – Πύργου και της Ε.Ο. Κάτω Αχαΐας – Αράξου, που διέρχονται μέσα από το σχέδιο πόλης της Κάτω Αχαΐας και τον χαρακτηρισμό τους ως Δημοτικών Οδών (αποφ. 4/2018 Δ.Κ.Κ. ΑΧΑΙΑΣ).
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
16.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με τις Σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου.
   

Εισηγητής :  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.

17.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Αποδοχή της β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης ‘Επικαιροποίηση μελέτης κυκλοφοριακού σχεδιασμού Κάτω Αχαΐας.
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου .
18.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Παράταση συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια λοιπών υλικών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας”.».
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
19.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση Τροποποίησης αλλαγής χρήσης του Ο.Τ. 28 από χώρο σχολείου σε χώρο δημαρχείου.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
20.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με τον Ορισμό δημοτικών συμβούλων για τις παραλαβές έργων του έτους 2018.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
21.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Δήμου Καλαβρύτων για την παραχώρηση χρήσης μηχανήματος έργων για τις ανάγκες του Δήμου μας.
  Εισηγητής:  Ραυτακόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
22.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση του Απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Οικονομικού Έτους 2017.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
23.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση αναγνώρισης οφειλής για την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο της Κάτω Αχαΐας.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.


ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 2556/ 22-02-2018  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα
 10. Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταινας

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com