Δήμος Δυτικής Αχαΐας

«Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έκδοση  ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  για την απώλεια του πρώην προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, Ιωσηφίδη Ευθ. Ελευθέριου.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                           

                         

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 147/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 15/2018 έκτακτη  συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

 

  ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την «Έκδοση  ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  για την απώλεια του πρώην προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, Ιωσηφίδη Ευθ. Ελευθέριου.»

 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την τρίτη (3η ) του μηνός Aυγούστου  (8ου) του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την αριθ. πρωτ.8502/3-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη.

 

Παρόντες Απόντες
1.    Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος)

2.    Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος

3.    Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος

4.    Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς

5.    Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς

6.    Σπυρίδων  Ανδ. Τραχάνης

7.    Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος

8.    Αλέξιος  Σπ. Ορδίτης

9.    Χρήστος  Ανδ. Σκάγιας

10. Άγγελος Σωτ. Διακάτος

11. Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης

12. Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη

13. Πηνελόπη Αργ.Παναγιωτοπούλου

14. Χρήστος  Νικ. Φιλιππόπουλος

15. Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος

16. Σπυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος

17. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας

18. Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός

 

19. Ηλίας Χρ. Καμπέρος

20. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος

21. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης

22. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ

23. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος

24. Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος

25. Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος

26. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης

27. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος

 

(ουδείς )

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίας  Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως  και  στην συνέχεια είπε η Τοπική Αυτοδιοίκηση με θλίψη πληροφορήθηκε  τον θάνατο του επί σειρά ετών άνθρωπου ενασχολούμενου με την τοπική αυτοδιοίκηση Ελευθέριου Ιωσηφίδη  Ο Ελευθεριος Ιωσηφίδης διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος της Τ.Κ. Μετοχίου, υπήρξε ένας από τους εμπνευστές και από τα ιδρυτικά στελέχη της Κ.Τ.Δ.Α. Α.Ε., διετέλεσε  δημοτικός σύμβουλος στον νεοσύστατο Καλλικρατικό Δήμο Δυτικής Αχαΐας καθώς και εκλεγμένος με ευρύτατη πλειοψηφία Συμπαραστάτης του Δημότη. Επίσης είχε ηγηθεί δημοτικής παρατάξεως διεκδικώντας τον θεσμό του Δημάρχου, στον πρώην Δήμο Λαρίσου.

Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας , αφού λάβει υπόψη του την παρουσία στα κοινά του εκλιπόντος , τους αγώνες, το ήθος, την εργατικότητα, την ευγένεια και τη συνολική προσφορά του στον τόπο να προχωρήσουμε στην έκδοση ψηφίσματος.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την εισήγηση του  προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στο θλιβερό άγγελμα του θανάτου του  πρώην Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, Ιωσηφίδη Ευθ. Ελευθέριου, συγκλήθηκε εκτάκτως σήμερα Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 11:00 το πρωί και εξέδωσε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα :

ΨΗΦΙΣΜΑ

Με αισθήματα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του αγαπητού και εκλεκτού συμπατριώτη, καλού ανθρώπου και του επί σειρά ετών άνθρωπου ενασχολούμενου με την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώην Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου , Ελευθέριου Ευθ. Ιωσηφίδη.

 

Ο Ελευθέριος Ιωσηφίδης υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος την Τοπική Αυτοδιοίκηση και προσέφερε με όλες του τις δυνάμεις για την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής μας.

Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες ώρες, παρακαλούμε δεχτείτε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για τον απροσδόκητο θάνατό του .

Ας αναπαύεται εν ειρήνη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

 

  1. Αποφασίζει όπως παραστεί ο Δήμαρχος και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία του εκλιπόντος.

 

  1. Να κυματίζει μεσίστια η σημαία στο Δημαρχιακό Μέγαρο και στο κατάστημα της Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου, κατά την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας.

 

  1. Να κατατεθεί στεφάνι στην σορό του εκλιπόντος .

 

  1. Αποφασίζει όπως καλυφθεί μέρος των εξόδων κηδείας , όπως κατά νόμο προβλέπεται.

 

  1. Το παρόν ψήφισμα να αναγνωστεί στην εξόδιο ακολουθία, να δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.»

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 147/2018.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς [υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

              [υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

πογραφές]

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος

  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com