Δήμος Δυτικής Αχαΐας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ο.Τ.Α.Δ.) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας

Προκηρύσσει:

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια καυσίμων κίνησης & θέρμανσης και λιπαντικών για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Ο.Τ.Α.Δ. (Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων – Ν.Π.Δ.Δ.) και καυσίμων θέρμανσης για τις σχολικές επιτροπές Α΄ & Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 254.408,94 € με ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α) Για τα καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης του Νομού Αχαΐας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα τελευταία στατιστικά στοιχεία πριν την ημέρα της δημοπρασίας από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (τ. Υπουργείο Ανάπτυξης) (διαδικτυακός ιστότοπος http://www.fuelprices.gr/PriceStats). Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%. (άρθρο 63 του Ν. 4257/14).

β) για τα λιπαντικά, τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος λιπαντικού, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην μελέτη.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι συνοπτικά: Πετρέλαιο κίνησης (120.000 λίτρα), βενζίνη αμόλυβδη (11.650 λίτρα), πετρέλαιο θέρμανσης (64.150 λίτρα) και ελαιολιπαντικά (4.370 λίτρα).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης την 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία την 21 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία, περισσότερες ή και όλες τις ομάδες καθώς επίσης μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μία ή και περισσότερες υποομάδες της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α., είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται, για κάθε διαγωνιζόμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ μέχρι εξάντλησης της συμβατικής δαπάνης και ποσότητας εκάστου είδους.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη κ.λ.π.) από τον διαδυκτιακό τόπο του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μερίμνη των ιδίων και από την ιστοσελίδα του δήμου www.dimosdymaion.gr Διευκρινήσεις δίνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Γεώργιο Μητρόπουλο  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. +30 2693 360 412 & +30 2693 360 400 και στο e-mail : gmitropoulos61@yahoo.gr

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com