Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Δυτικής Αχαΐας από χθες (28/06/2018) ο coach Παναγιώτης Γιαννάκης

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                           

                          ΑΔΑ:Ψ1ΦΥΩ9Ν-ΡΦΜ

 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 120/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 12/2018 τακτικής   συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Αχαΐας

 

  ΘΕΜΑ: «Ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.»

 

Στην Κάτω Αχαΐα, σήμερα την δεκάτη ογδόη (18η ) του μηνός Ιουνίου  (6ου) του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Δημαρχείου, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6676/13-06-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Ηλία Γεωρ. Καραμπελιά, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Στη συνεδρίαση καλέστηκαν και όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη:

 

Παρόντες Απόντες
1.    Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς (πρόεδρος)

2.    Αθανάσιος Παν. Ραυτακόπουλος

3.    Βασίλειος Αρ. Γκοτσόπουλος

4.    Παναγιώτης Νικ. Μυλωνάς

5.    Σπυρίδων  Ανδ. Τραχάνης

6.    Χρήστος  Ανδ. Σκάγιας

7.    Άγγελος Σωτ. Διακάτος

8.    ΠηνελόπηΑργ.Παναγιωτοπούλου

9.    Νικόλαος Γεωρ. Οικονομόπουλος

10. Σπυρίδων  Ιωαν. Δημόπουλος

11. Διονύσιος Βασ. Γκοτσούλιας

12.  Ηλίας Χρ. Καμπέρος

13. Ηλίας Ανδ. Οικονομόπουλος

14. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης

15. Κυριάκος Ιωαν. Ορλώφ

16. Γεώργιος  Νικ. Παναγιωτόπουλος

17. Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος

18. Παναγιώτης  Ανδ. Κουνάβης

19. Αλέξιος Δημ. Θανόπουλος

1.    Ξενοφώντας  Ιωαν. Μπαχράς

2.    Γεώργιος  Κων. Παλαιολόγος

3.    Αλέξιος  Σπ. Ορδίτης

4.    Παναγιώτης Αθ. Ράθωσης

5.    Πατρούλα  Αλ. Κοκκίνη

6.    Χρήστος  Νικ. Φιλιππόπουλος

7.    Κωνσταντίνος Νικ. Ταπεινός

8.    Άγγελος Κων. Στεργιόπουλος

 

 

 

 

(Οι  οποίοι δεν προσήλθαν αν και                      προσκλήθηκαν νόμιμα.)

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου και παραβρέθηκαν οι κάτωθι:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Οδυσσέας Στ.  Μαγκαφάς  Νιφοραιΐκων
 2. Αντώνιος Κων. Στασινός Πετροχωρίου
 3. Ανδρέας Κων. Σταθόπουλος Καραιΐκων
 4. Κωνσταντίνος Δημ. Παρασκευόπουλος Κρίνου
 5. Παναγιώτης Αν. Λοτσάρης Λιμνοχωρίου
 6. Γρηγόριος Βασ. Μάλλιαρης Σαγαιΐκων
 7. Γεώργιος Παν. Θεοδωρόπουλος Αγίου Νικολάου Κράλη

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 1. Ανδρέας Νικ. Γεωργόπουλος Αγίου Νικολάου Σπάτων
 2. Παναγιώτης Χρ. Κολλιόπουλος Αχαϊκού
 3. Βασίλειος Αντ. Γεωργακόπουλος Πορτών

 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Γεωρ. Νικολάου, ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης, η υπάλληλος του Δήμου Σοφία Δημ. Κούφη για την τήρηση των πρακτικών.

Διευκρινήσεις:

 • Προσήλθε μετά την ανάγνωση του καταλόγου παρουσιών ο αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κων. Παλαιολόγος.
 • Αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης η δημοτική σύμβουλος κ. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου, μετά την ψήφιση του 5ου θέματος  δημοτικός σύμβουλος κ. Νικόλαος Αν. Καραμαλίκης και μετά την ψήφιση του 7ου θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Νικ. Παναγιωτόπουλος και Χρήστος Παν. Μεντζελόπουλος .
 • Εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν δύο (2) θέματα μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλίας  Γεωρ. Καραμπελιάς κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και ο δήμαρχος κ. Νικολάου Γεωρ. Χρήστος εισηγούμενος το πρώτο  (1ο) θέμα  της ημερήσιας διάταξης  περί: «Ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

 

Μετά την περσινή επιτυχημένη χρονιά του Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης «Tsamelo Cup» που διεξήχθη στην παραλία της Κάτω Αχαΐας, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας και ο Οργανισμός Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων Ο.Τ.Α.Δ. σε συνεργασία με τον πετυχημένο καλαθοσφαιριστή Άγγελο Τσάμη διοργανώνουν για 2η συνεχόμενη χρονιά  το τουρνουά στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΔΥΜΑΙΑ 2018». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στις 29-30 Ιουνίου και 01 Ιουλίου 2018 στην Πλατεία Παπαγιαννοπούλου στην Κ. Αχαΐα.

Την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 θα επισκεφθεί την πόλη μας ο κορυφαίος Έλληνας Καλαθοσφαιριστής Παναγιώτης Γιαννάκης, ως προσκεκλημένος του Άγγελου Τσάμη και του Α.Ο. Αστέρια Αχαΐας.  Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχει αναδείξει το ελληνικό μπάσκετ. Έχει κατακτήσει τίτλους σε κορυφαίο επίπεδο σε επίπεδο συλλόγων αλλά και εθνικών ομάδων, έχει διακριθεί σε οποιαδήποτε διοργάνωση έχει συμμετάσχει τόσο ως αθλητής και όσο και ως προπονητής. Είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «ο δράκος» και αποτέλεσε τον κορυφαίο πλέι μέικερ  της εποχής και μαζί με τον Νίκο Γκάλη, τους πιο γνωστούς Έλληνες παίκτες.

Ήταν ο αρχηγός της ομάδας που σήκωσε το τρόπαιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας το ’87 , τότε που οι Έλληνες ένοιωσαν την πρώτη μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια για τον ελληνικό αθλητισμό ο οποίος σε ομαδικό επίπεδο κατακτά την κορυφή της Ευρώπης, τότε που ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, έψελνε τον Εθνικό Ύμνο με τις γαλανόλευκες στα χέρια και το μπάσκετ έγινε επισήμως το δεύτερο πιο λαοφιλές άθλημα στην χώρα.
Το βράδυ της Πέμπτης 28/06 και ώρα 21:30 θα παρευρεθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη» για να μιλήσει για τον αθλητισμό στις μικρές ηλικίες με σκοπό  να εμπνεύσει τα παιδιά  να ακολουθήσουν έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής. Έναν τρόπο ζωής που θα τους δώσει σημαντικά εφόδια για το μέλλον τους.

Σε ανταπόδοση αυτής της ξεχωριστής τιμής για την πόλη μας και τιμώντας τον για την μεγάλη προσφορά του στον Ελληνικό Μπάσκετ και με αφορμή το ανωτέρω τουρνουά, προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω και με αφορμή την εκδήλωση, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας, προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η ανακήρυξη του Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, σε αναγνώριση του έργου του και της προσφοράς του στον Ελληνικό Μπάσκετ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του δημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

 

Ανακηρύσσει το μεγάλο Έλληνα Καλαθοσφαιριστή Παναγιώτη Γιαννάκη σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2018.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς [υπογραφή]

Ο δήμαρχος

Δυτικής Αχαΐας

Χρήστος Γεωρ. Νικολάου

              [υπογραφή]

Τα μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

πογραφές]

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Πρόεδρος

  του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

  ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ

 

 

 

 

 

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com