Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας την Τρίτη 07 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 στην Κ.Αχαΐα.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Σώσου Ταυρομενέως 50 – Κάτω Αχαΐα         Κάτω Αχαΐα 3 Αυγούστου  2018

Ταχυδρομικός Κώδικας:    252.00 Κάτω Αχαΐα                                       Αριθμός Πρωτοκόλλου :8503

Πληροφορίες:                      Σοφία Κούφη                                           Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Τηλέφωνο:                           26930-25582

Τηλεομοιοτυπία:                 26930-22076

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:   sofiakoufi@gmail.com

 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΚΟΙΝ:   Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας προσκαλούμε την Εβδόμη (7η) Αυγούστου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην Κάτω Αχαΐα, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νέου Δημαρχείου, προκειμένου να γίνει η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα συνημμένα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.

.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Ηλίας Γεωρ. Καραμπελιάς

 

 

 

Συνημμένα:

 1. Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.
 2. Αποδέκτες Πίνακας Διανομής.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ  7ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8503/3-08-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας ¨Καθαρισμός Παραλιακού Μετώπου Δήμου Δυτικής Αχαΐας. ¨ (επανεισαγωγή)
  Εισηγητής: Οικονομόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
2.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 .(επανεισαγωγή)
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
3.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με την Παράταση σύμβασης μίσθωσης κτιρίου ιδιοκτησίας Αμαλίας Σπαλιάρα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Λουσικών.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας .
4.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθ. πρωτ. 5961/17.04.2017 αίτηση της Αντωνίας Μποσγανά για την μείωση μισθώματος σε Δημοτικό Ακίνητο στην Τ.Κ. Αράξου.
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
5.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με  Διαγραφή οφειλών που έχουν ήδη βεβαιωθεί (ύδρευσης – αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο).
  Εισηγητής: Γκοτσόπουλος Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
6.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης για την Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την 6η ΥΠΕ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) για την εκτέλεση του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ”
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
7.                     Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο: «Ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Κάτω Αχαΐας – Τμήμα 1».
  Εισηγητής: Ραυτακόπουλος Αθανάσιος,  Αντιδήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
8.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον Ορισμό Εκπροσώπων στις Έκτακτες & Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΑΧΑÏΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
  Εισηγητής: Νικολάου Χρήστος , Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας.
9.                     Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Αποδοχή Παραίτησης και Αντικατάστασης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
10.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Έγκριση Τροποποίησης Κανονισμού Δικτύων Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
  Εισηγητής: Σκάγιας Χρήστος, Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α. Δυμαίων.
11.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης για Υποβολή πρότασης/αίτησης χρηματοδότησης στο Εθνικό Σκέλος Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτος 2018 ΣΑΕΠ 001, με τίτλο ¨Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών στο Δήμο Δυτικής Αχαΐας – α) Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Κάτω Αχαΐας, β) Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Αλισσού, γ) Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας και κατασκευή περιφράξεων στο  Γήπεδο Ριόλου ¨ 
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
12.                 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) στον οικισμό Κώμη  της Τοπικής Κοινότητας Μιτοπόλεως  στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κώμης.»
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.
13.                 Συζήτηση και Λήψη απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας χώρων για την στέγαση σχολικών μονάδων.
  Εισηγητής: Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ..
14.                 Συζήτηση και Λήψη Απόφασης σχετικά  με την Έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Οργανισμού Τοπικής Ανάπτυξης Δυμαίων (Ο.Τ.Α.Δ.) έτους 2018.
  Εισηγητής:  Μπαχράς Ξενοφών, Πρόεδρος Ο.Τ.Α.Δ.

 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 8503/3-08-2018  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

α) Τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Χρήστο Γεωργ. Νικολάου.

 

β) Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

 1. Αθανάσιο Παν. Ραυτακόπουλο
 2. Βασίλειο Αριστ. Γκοτσόπουλο
 3. Ξενοφώντα Ιωαν. Μπαχρά
 4. Παναγιώτη Νικ. Μυλωνά
 5. Σπυρίδωνα Ανδ. Τραχάνη
 6. Γεώργιο Κων. Παλαιολόγο
 7. Αλέξιο Σπ. Ορδίτη
 8. Χρήστο Ανδ. Σκάγια
 9. Άγγελο Σωτ. Διακάτο
 10. Παναγιώτη Αθ.  Ράθωση
 11. Πατρούλα Αλ. Κοκκίνη
 12. Πηνελόπη Αργ. Παναγιωτοπούλου
 13. Χρήστο Νικ. Φιλιππόπουλο
 14. Νικόλαο Γεωρ. Οικονομόπουλο
 15. Σπυρίδωνα Ιωαν. Δημόπουλο
 16. Διονύσιο Βασ. Γκοτσούλια
 17. Κωνσταντίνο Νικ. Ταπεινό
 18. Ηλία Χρ. Καμπέρο
 19. Ηλία Ανδ. Οικονομόπουλο
 20. Νικόλαο Αν. Καραμαλίκη
 21. Κυριάκο Ιωαν. Ορλώφ
 22. Γεώργιο Νικ. Παναγιωτόπουλο
 23. Χρήστο Παν. Μεντζελόπουλο
 24. Άγγελο Κων. Στεργιόπουλο
 25. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη
 26. Αλέξιο Δημ. Θανόπουλο

 

γ)  Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 1. Ευάγγελο Κων. Τησαρχόντο Κάτω Αχαΐας

 

             δ)  Τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Ελένη Γεωρ. Μπεζεριάνου Αλισσού
 2. Θεώνη Ευστ. Κελάμη Κάτω Αλισσού
 3. Οδυσσέα Στ.  Μαγκαφά Νιφοραιΐκων
 4. Αντώνιο Κων. Στασινό Πετροχωρίου
 5. Παναγιώτη Γεωρ. Πικραμένο Αράξου
 6. Βασιλική Διον. Βγενοπούλου Βελιτσών
 7. Νικόλαο Ιωαν. Κούτουλα Καγκαδίου
 8. Παρασκευάς Κων. Μούτος Λακκόπετρας
 9. Ελευθέριο Θεοδ. Ιωσηφίδη Μετοχίου
 10. Θεοφάνη Δημ. Τζαμάκο Μιχοΐου
 11. Θεόδωρο Νικ. Κανελλόπουλο Πέττα
 12. Κωνσταντίνο Ανδ. Μπακάλη Ριόλου
 13. Ανδρέα Κων.  Σταθόπουλο Καραιΐκων
 14. Κωνσταντίνο Δημ. Παρασκευόπουλο Κρίνου
 15. Παναγιώτη Αν. Λοτσάρη Λιμνοχωρίου
 16. Βασίλειο Αθ. Σταυρόπουλο Μύρτου
 17. Γρηγόριο Βασ. Μάλλιαρη Σαγαιΐκων
 18. Βασίλειο Γεωρ. Γκοτσόπουλο Φράγκα
 19. Γεώργιο Παν. Θεοδωρόπουλο Αγίου Νικολάου Κράλη
 20. Κωνσταντίνο Νικ. Γεωργιόπουλο Αγίου Στεφάνου
 21. Διαμάντω Βασ. Καλδίρη Άνω Σουδεναιΐκων
 22. Αναστάσιο Γεωρ. Σώρρα Άρλας
 23. Ευάγγελο Κων. Κυριαζόπουλο Κάτω Μαζαρακίου
 24. Χρήστος Γεωρ. Ράγια Λουσικών
 25. Σπυρίδωνα Βασ. Σουβαλιώτη Μιτοπόλεως
 26. Χρήστο Παν. Φωτόπουλο Σαντομερίου
 27. Φώτιο Βασ. Γιδιάρη Χαϊκαλίου
 28. Απόστολο Χρ. Κυριακόπουλο Χαραυγής

 

             ε)  Τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.

 1. Νικόλαο Παν. Δημακόπουλο Αγιοβλασιτίκων
 2. Αντώνιο Ιωαν. Κόλλια Άνω Αχαΐας
 3. Κωνσταντίνο Αγγ. Παναγόπουλο Ελαιοχωρίου
 4. Ανδρέα Νικ. Γεωργόπουλο Αγίου Νικολάου Σπάτων
 5. Ιωάννη Ιορ. Σιδηρόπουλο Απιδεώνας
 6. Χρήστο Ηλ. Ταπεινό Ματαράγκας
 7. Παναγιώτη Χρ. Κολλιόπουλο Αχαϊκού
 8. Βασίλειο Αντ. Γεωργακόπουλο Πορτών
 9. Παναγιώτη Γεωρ. Διαμαντόπουλο Φλόκα

Αλέξιο Φωτ. Δημητρακόπουλο Φώσταιν

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com