Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημόσια γνωστοποίηση για την πλήρωση της θέσης του μετακλητού γενικού γραμματέα του Δήμου

Δ Η Μ Ο Σ Ι Α   Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 

Ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Χρήστος Γεωρ. Νικολάου έχοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις των άρθρων 161 και 167 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 143/28-6-2007),
  2. τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010),
  3. την υπ’ αριθ. πρωτ. 74802/εγκ.55/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας» και
  4. τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 3017/30-12-2011) στον οποίο προβλέπεται μία (1) θέση γενικού γραμματέα του Δήμου,

 

γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση της θέσης του μετακλητού γενικού γραμματέα του Δήμου.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης απαιτούνται: α΄) τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) και β΄) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία σε θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, τίτλο σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού και ότι δεν είναι συγγενείς εξ ΄ αίματος ή εξ αγχιστείας με το Δήμαρχο) στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος: Δωροθέα Σακελλαροπούλου, τηλ. 26933-60107-153) εντός προθεσμίας πέντε ημερολογιακών (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας γνωστοποίησης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.», να τοιχοκολληθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com