Δήμος Δυτικής Αχαΐας

«Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Αδειών Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την 13-11-2017 δεν έχουν ανανεωθεί ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Κάτω  Αχαΐα 05-06-2018 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                       Αριθ. Πρωτ.: – 6346  –

ΔΗΜΟΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Αδειών Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την 13-11-2017 δεν έχουν ανανεωθεί ».

1.Οι κάτοχοι αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών και Αδειών Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου που έως και την 13-11-2017 ( ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4497/2017 )  δεν έχουν ανανεώσει τις άδειές του μπορούν έως την 15-01-2019 να δραστηριοποιούνται και να ανανεώσουν της άδειες τους καταθέτοντας δικαιολογητικά στον Δήμο μας ( Αυτοτελές τμήμα Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης Γραφείο Αδειοδοτήσεων Ρυθμίσεων  Εμπορικών Δραστηριοτήτων Απασχόλησης  κ΄ Τουρισμού ), σύμφωνα με τις παρ.13 και 14 του άρθρου 14 του Ν.4541/2018 σε συνέχεια της παραγράφου 13 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.: 171/13-11-2017 τεύχος Α΄) , ( άρθρ. 22 του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ.: 171/13-11-2017 τεύχος Α΄) ως κάτωθι :

Α. αα) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/2017 και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α/4 της εγκυκλίου 1/2018 ( αριθμ. Πρωτ.: 37698/03-04-2018 ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ,

Α.ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017,

Α.γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,

Β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει

ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21του Ν. 4497/2017 και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α/4 της εγκυκλίου 1/2018 ( αριθμ. Πρωτ.: 37698/03-04-2018 ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ,

Γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,

Δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. του Ν. 4497/2017 ( Ημερήσιο Τέλος ) ,

Ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.-Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199)απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΤ. Δημοτική ενημερότητα ,

Ζ. Φωτοαντ/φο αστυνομικής ταυτότητας ,

Η. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες ,

Θ. Την Επαγγελματική άδεια Πωλητή Λαϊκών Αγορών .

  1. Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας , η ανανέωση απορρίπτεται .

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          α/α

         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

           ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

Add a comment

You must be logged in to comment.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com